آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

ایـــن خبر را بـــــــــه خوانید

 

سخنی که متوجه شبکه های خبر دهی دولتی وغیر دولتی در غور است وسخن این است که اکثریت خبر های مهم مربوط این ولایت  متاسفانه از جانب دست اندر کاران مربوط به رسانه ها انعکاس نمی یابد ومردم فکر می کنند که در ولایت غور کار صورت نمی گیرد که من به گونه مثال به چند خبر مهم ا شاره می نمایم :
خبر اول :
-چندی قبل بزرگترین کنفرانس انکشافی ولایت غور در هوتل سرینا در کابل دایر شد که در اهمیت خود در تاریخ غو ر بی مانند بود که در رسانه ها ی غور ا نعکاس داده نشد .
 خبر دوم :
-چند روز قبل به اثر تلاش های مقام ولایت برای حل اختلاف حقابه وسایر امور کانال پوزلیچ وسیاسنگ بحث های با مستفیدین  هردو کانال صورت گرفت جلسات پی هم دایر شد وبه این ارتباط هئیت تخنیکی وزارت انرژی وآب به ولایت غور آمدند وبا مستفیدین کانال  توافقات را انجام دادند که همه این تلاش ها از جانب رسانه ها وسخن گویان پوشش داده نشد .
من با استفاده از این نوشته معلوماتی را به سهم خواننده ای این خبر می رسانم :
به اساس نیاز مبرم برای تامین آب متداوم در شمال وجنوب شهر چغچران قرار است وزارت انرژی وآب  از بودجه ا نکشافی خویش به ارزش هفت میلیون دالر امریکائی برای کانال پوزلیچ وسیاسنگ در سال 1391 مصرف نماید  در قدم اول سربند هردوکانال طور مشترک بصورت پخته واساسی اعمار می شود  و4 کیلومتر کانال پوزلیچ عریض می گردد  وساختما ن های مسیر 4کیلومتر بصورت اساسی اعمار میشود وبعد از 4کیلومتر آب به دوکانال تقسیم شده وسهم آب کانال سیاسنگ توسط ترناب از بالایی دریای هریرود عبور داده شده ودر مسیر کانال سیاسنگ 177ساختما ن پخته برای عبور آب در نظر گرفته شده وکانا ل الی دره قاضی کندن کاری میشود . وبرای مراقبت ازین کانال ها انجمن مشترک استفاده کننده گان آب ایجاد شده وقرار است وسایط وماشینری لازم برای مراقبت وپاک کاری کانال ها بعد از ختم پروژه به  دسترس انجمن قرارداده شود ووزارت انرژی وآب یک باب تعمیر پخته را برای امورات اداری این انجمن اعمار می نماید .
خبر سوم :
-به سلسله این تلاش های مقام ولایت غور قرار است که بخش CERP قوماندانی امریکا در زون غرب الی دو میلیون دالر را بالای کانال پوزلیچ پروژه سازی نماید این فعالیت (سرپ  ) توسط جان اسمت نماینده یو اس ای دی در غور هم آهنگ می شود
در سال 1391 پروژه احداث کانال سیاسنگ وبازسازی کانال پوزلیچ بزرگترین دست آوردی است  که در بخش آب در ولایت غور تطبیق می گردد .
خبر چهارم :
-نظر به تشکیل منظور شده سال 1391 ریاست تنظیم آب به ریاست حوزه دریایی هریرود بالایی تغیر نام داد که برای نیاز مندی تشکیل فعلی سنگ تهداب تعمیر این اداره توسط والی غور ؛ رئیس شورای ولایتی وجمع کثیری روسای ادارات دولتی گذاشته شد این تعمیر به مساحت 450متر مربع در دوطبقه به شکل پخته واساسی به قیمت چهار لک وسی وسه هزار دالر امریکایی از بودجه انکشافی وزارت انرژی وآب توسط شرکت خدای نور بارک در 100 روز کاری ساخته می شود ونظارت این پروژه از جانب انجینران اداره وبخش موظف تخنیکی واحد مدیریت پروژه وزارت انرژی وآب بصورت جدی صورت می گیرد .

 
 

این خبر را به خوانید
 
این خبر را به خوانید
 
این خبر را به خوانید
 
این خبر را به خوانید
 
این خبر را به خوانید
 
این خبر را به خوانید