آرشیف

2015-12-12

علاوالدین جلالی

ایجاد شورای اجتماعی چهار ایماق

 

 ایجاد شورای اجتماعی چهار ایماق

هموطنان شریف وملت سرفراز غور!
 ایجاد شورای اجتماعی چهار ایماق در ولایت ایماقها (غوری ها ) را به شما وازطریق شما به تمام هموطنان خود  در افغانستان وچی در خارج از کشور حضور دارند به نمایندگی از این شورا تبریک عرض نمایم.
هموطنان بزرگوار !
ایجاد این شورا بخاطر شناسایی مشکلات  ویکجاه سازی اقوام درولایت غور وخواهان یک ملت واحد درهمه عرصه ها درافغانستان میباشد.
بنآ این شورا از تک تک شما  توقع دارد با داشته های معنوی و با دیدگاه های سالم ومثبت خود این شورای ملیت شمول را یاری رسانیده تا خدا بخواهد با توانای های شما مشکلات که دامنگیر ملت غور(یعنی چهارایماق) بوده ومیباشد حل وفصل گردد.
دوستان بزرگوار!
غوری ها یک ولایت نه بلکه یک ملت بودند بدبختانه جورتاریخ  وبی پروایی فرزندان غوری در ادوارگذ شته  یک ملت را به محدوده جغرافیایی صعب العبورسیاه کوه وسفید کوه مسما نمودند.جای دارد تشکرنمایم ازفرزندان دلسوزغوری به خاطرشناسایی ویکجاه سازی این ملت درافغانستان وخارج ازکشور مانند نثاراحمد حبیبی ودیگر بزرگواران که همت نمودند زحمات را دراین باره متقبل شدند.
  پس زمان این رسیده تا این ملت را یکجاه ساخته خدمات لازم را مانند نیاکان خود به ملت خود ودیگر اقوام که در افغانستان ساکن اند انجام دهیم تا رضای خداوند متعال وخوشنودی ملتها نصیب ما گردد.