آرشیف

2015-11-23

نظیر ظفر

اگر فــــكـــر كنيد

اين وطن كرب و بلا است اگر فكر كنيد
همه جا أشك و عزا است اگر فكر كنيد
شمر ها تبغ بدست بهر قتال أمده اند
سر مظلوم جدا است اگر فكر كنيد
دين فروشان همه تكبير بلبها دارند
كفر با دين به غزا است اگر فكر كنيد
ع و غ گرم تقرر به عزيزان شده اند
چون يزيد جمله دغا است اگر فكر كنيد
گشته سياف درين بزم جفا قاضي شوري
كار فتوا به طلا است اگر فكر كنيد
هر طرف كشته يي بي غسل و كفن افتاده
قتلگاه گشته نوا است اگر فكر كنيد
در فرار است همه مردو زن از بي امني
رهبران تاجر ما است اگر فكر كنيد

نوشته نذير ظفر