آرشیف

2016-11-26

عصمت الله راغب

اگر جوانان مبارز غور “ولگرد” باشد پس ما همه غوری ها ولگردیم!

 وقتی سخنان غیر اخلاقی جناب توخی را در پیوند به اعتراضات اخیر ایقاظگران  و بیداردلان غوری که همه گان با یک صدا بر ضد فساد پیشه گان نعره های عدالتخواهانه سردادند را خواندم موی بر بدنم ایستاد شد.
آقای توخی در حالیکه خودش را مدیر توانا و انسان شایسته معرفی می دارد و از افتخارات و تجارب ده ساله در نوشته هایش سخن می راند؛ آنچنان بی خردانه و نمک حرامانه بر خرد جمعی مردم غور تازید که حتا انسان بودنش نیز زیر پرسش رفت. انسان تابع احسان است. امام ابوحنیفه می گوید: "هرگاه نانی کسی را خوردید به استقبالش به پاه ایستید" لازمه سخن امام ابوحنیفه این است که وقتی نان را خوردید نباید نمک دان را شکست. به پندار من هرکه پاه فراتر از آن گذارد در حکم مقام انسانی خودش" ولگرد و مغرض" بیش نیست. پس آقای توخی! به نسبت این بی پاسی و بی احترامی که به حق صاحب دسترخوان انجام دادید این صفت" ولگردی" نصیب خودت باد!
"ولگرد" که همان صفتی بیکاره گی، آواره گی، و بی جاه شده گی است، برای رفتارهای خودت معقولیت خاص دارد نه برای سلاله با شهامت و مبارزغور.
این شخصیت دیده پاره و آزرم پریده ی که به شما مشاهده می شود مناسب ترین مصداق برای همین واژه "ولگردی" هستید که با وصف تمام فساد و بداخلاقی هایت بازهم خودت را بر دیگران علی الرغم خواست شان تحمیل می کنید.
برای غوریان جای افتخار است که تاهنوز هیچ غوری را در گستره تاریخ و زنده گی سراغ نداریم که برای کسی و یاهم برای جایی تحمیل شده باشد و خودشان را خلاف میل مردم و محیط از روی خیره سری و چشم سفیدی قبولانده باشد. غوری بودن افتخار تاریخ است، شهروندان غوری هم از شرم بالا برخوردار اند و هم از ننگ انسانی.
امیدوارم به قضیه شعوری و عقلانی برخورد کرده پیش از ترک غور از جوانان مبارز معذورت بخواه، در غیر آن با این توهین که با حق مردم غور روا داشتید تا آخردم مورد نفرین خواهید ماند.
از طرف دیگر تظاهرات در قانون اساسی افغانستان حق مسلم همه شهروندان است، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد که این حق را از دیگران بگیرد و یاهم تظاهرات کننده گان را در خانه خودشان با فحش و ناسزاگویی همراهی کند. آقای توخی کاش شما بجای ده سال تجارب و مدیریت در این مدت اخلاق مدیریت و چگونگی رفتار اجتماعی را می آموختید. وقتی هزارها نفر از مظاهره کننده گان را  به " ولگردی" متهم می سازید، در حقیقت استفاده همچو کلمات نشانی ضعف اخلاقی و تربیت شخصیتی شما را به نمایش می گذارد، غوری ها ولگرد نیستند، بلکه تنها سجایای اخلاقی و رفتارهای مهمان نوازانه شان شما را اجازه داد که امروزه برعزت و شخصیت شان حمله کنید؛ سعدی بی فایده نگفته بود که" نیکی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند".
به یقین گفته می توانم آن الفاظ قبیح را که شما برای نسل جوان غور به کار بستید اگر جای دیگر می بود، همین لحظه وضعیت دیگری می داشتید اما بازهم غوری هاست که با حوصله مندی تمام از درب اخلاق و انسانیت به این قضیه نگاه می کنند.
نوت: آنچه را که من پاسخ نوشتم تنها همان کلمات است که توخی به کار بسته است.
زنده باد نسل جوان ما!

راغب
6 قوس