آرشیف

2020-11-13

دوکتور ص. سعیدي

اګر من جاى او بودم چه ميکردم؟
 
 
در امريکا انتخابات رياست جمهورى صورت ګرفت. آقاى جوبايدن بتاريخ 7/11/2020 برندهء انتخابات اعلان شد ولې تا جنورى سال آينده جناب ترامپ به حيث رئيس جمهور امريکا باقى ميماند. 
اګر من جاى حاکميت افغان بودم با جناب بايدن کاميابى در انتخابات رياست جمهورى امريکا  را برايش  تبريک ګفته و از آقاى ترامپ ميخواستم تا در مورد توافقات خويش با حرکت طالبان در دوحه و قطر تجديد نظر کند.
به اين ترتيب آقاى جو بايدن هم  ميدانست که حکومت افغان با اين توافق امريکا با حرکت طالب راضى نيست. حال در حاليکه دو ماه از حکومت جناب ترامپ باقى مانده و مطالبهء تغير سياست در قبال توافقات با طالب از رئيس جمهور جديد تا حال به قصر سفيد و تحليف نه کرده، ميشود که حالت به نحوى مداخله در مسايل داخلى و کشمکش هاى ممکن انتخاباتى امريکا است و به نحوى سبب آزردګى و  سبب  قهر ساختن آقاى ترامپ عليه افغانستان به مطالبه از جناب بايدن ميشود. ترامپ کسيکه در دقيقهء نود بزرګترين قومندان نيرو هاى امنيتي را در امريکا از وظيفه اش برکنار کرد. درين مرحلهء حساس مطالبهء تغير سياست امريکا از جانب حکومت افغانى از کسيکه تا هنوز نه آماده ګى به تغير تا نمى تواند داشته باشد، به صورت قطع تاکتيک خوب حاکميت افغانى نيست. 
خدا هدايت نيکى و تدبير کند. ما چه وقت هوشيار خواهيم شد؟ 
و ها از حرکت طالب پرسيدن که نوع روابط و علايق خود را با حکومت پاکستان روشن سازد، مطالبهء معقول و حد اقل مفيد  نيست.  طالب ميتواند عين سوال را با توجيهات خود  بګويد که علايق و روابط من با حاکميت پاکستان روابط چنين و چنان است و… همچو توضيحات خواستن و روى آن تمرکز کردن خطاء است و اګر مطالبه ميشود از حکومت پاکستان توضيح مطالبه شود که کسيرا که در افغانستان نظام براندازى دارد، انفجار و انتحار دارد چطور وبه کدام توجيه در سطح رئيس جمهور استقبال ميکند، جلسات تهديد به انفجار و انتحار در افغانستان در حضور نظاميان يونيفورم دار پاکستان صورت ميګيرد.  از جهان بپرسند که  در برابر اين وضع ايشان و امريکاء در رأس چه توضيح و جواب براى سکوت دارند؟   سازمان ملل متحد در مورد چه موقف و مو ضع  دارد؟
لذا مشکل ما در عرصه ها و قدمهاى مختلف اند  و  برعلاوهء عوامل خارجى تراژيدى ملت افغان، عوامل داخلى نيز اين شعله هاى خانمان سوز را در افغانستان شعله ورتر  ساخته است.
حکومت افغانستان  با روى دست ګرفتن طرح ها متعدد بايد ابتکار عمل را در دست بګيرد تا ديګر عمران خان در کنفرانس بين المللى منطقوي شانکهاى  در حضور رهبران حکومات منطقه کنايتاً ولى روياروى حکومت افغانستان را مانع  در راه رسيدن به صلح متهم کردن و مفتى پاکستان حامدالحق چند روز قبل به صورت صريح از ترور و دهشت در افغانستان پشتيبانى کرد. 
 هموطنان عزيز و رسالتمند! 
عمال و دسايس  فتنه هاى متعدد داخلى و خارجى نظام براندازى و سيستم برانداز  در افغانستان دست به دست هم داده و متحد کار ميکنند. اګر هريک از ما به موقع اقدام و تلاش لازم تنوير و افشاء ګرى نه کنيد، ترس دارم در مورد ما، بدون ما تصميم خواهند کرفت که در نتيجه تراژيدى ملت افغان طولانى شده  و جامعهء جهانى به شکست مفتضح در منطقه مواجه خواهد شد. امريکا و جهان بايد بداند اګر يک مرتبه اين برف کوچ بزرګ به حرکت آمد، ديګر از کنترول همه خارج خواهد شد و براى امريکا نيز در منطقه بسيار  دير خواهد بود.
اين و دهها مطلب ايکه قابل ګفتن و ايجاب  تدابير ديګر دارند.
و ما علينا الا البلاغ المبين 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
 9/11/2020
00447886474638