آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

او مادر من بود

آنکس که عزیز دل غمپرور من بود                   او مادر من بود
در هر سخنی داور من یاور من بود                   او مادر من بود

دردا که به یکباره ز دنیای فنا رفت                    نیکو و صفا رفت
جان من و روح من و هم جوهر من بود              او مادر من بود

یادش به دلم تا به ابد زنده بماند                         پاینده بماند
چون همدم و غمخوار وفا گستر من بود              او مادر من بود

از چشم نهان گشته ولی سوی خدا رفت               کانی ز حیا رفت
دستان دعایش همه جا بر سر من بود                 او مادر من بود

آنکس که نیاسود درین خانه ی فانی                  پیری و جوانی
آن مادر نیکو صفت و اختر من بود                  او مادر من بود

آنکس که دعا گوی به درگاه خدا بود                 بی عجب و ریا بود
آسایش احوال بد و ابتر من بود                       او مادر من بود

آنکس که خدا گفته مگو "اف" تو برایش         جانم به فدایش
(دهزاد)بگو عزت من سرور من بود                او مادر من بود