آرشیف

2020-7-27

شاه ولی آرین

اوښکې
وڅڅېدي اوښکې لوی دریاب ترینه جوړېږي 
هـغـه چې وژل کـوی قصاب ترینه جوړېږی
 
تـخم د وفـا وکـرئ، خېـر دی د مـلت پـه کـې 
مینه، وحدت وکـوئ،  ثـواب تـرینه جوړېږی
 
اغوس دنمارک 
۲۳/۰۷/۲۰۲۰
 شاه ولی ارین