آرشیف

2020-4-27

شاه ولی آرین

اوږده شپه

دغه شپه څومره اوږده شوه چې ته راغلې
پـر رڼـا خـوره پـرده شـوه چې تـه راغـلې
 
کــورونـا تـه شـې نـا کا مـه دې نـړۍ کـې
بـشریـت ټـول غـمزده شـو چـې تـه راغلې
 
۲۳/۰۴/۲۰۲۰
آغوس
دنمارک
 شاه ولی ارین