آرشیف

2014-11-21

دوکتور محمد عابد حیدری

اول نمره عمومی کانکور اګراز غور باشد ، نتایج «غیرمنصفانه » است
سه شب قبل از طریق تلویزیون ماهواره ئی دولتی افغانستان ، خبر اعلان نتایج امتحان کانکور سال تعلیمی ۱۳۹۱ خورشیدی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان به نشر رسید۰من که کلمات زیبای امتحان ، کانکور ، نتایج ۰۰۰در تار وپودم عجین بسته ، با شنیدن این خبر از طریق تلویزیون دولتی نهایت خرسند ګردیدم۰ یک روز بعد از اعلان نتایج آزمون مذکور ، مانند سالهای قبل ، نتایج کانکورمدارس ولایت غور در صفحه انترنتی جام غور به نشر رسید۰ با عجله این نتایج را مرور کردم۰ متاسفانه بدلیل دوری چندین ساله از وطن ، اکثریت جوانان عزیز را نمیشناسم۰ آنچه که بعد از مرور نتایج لحظه به لحظه خوشیهایم را زیاد تر میساخت، نتایج بسیار عالی شاګردان مدارس غور بود۰ دوستان بیاد دارند که در سال ګذشته جوانان غور نتایج خوبی بدست آورده نتوانسته بودند که نه تنها بر روحیه جوانان غوراثرات نا ګوار بر جای ګذاشت ، بلکه باعث نا راحتی همه ما ګردیده بود۰ بخاطر دارم که محترم آقای ساقی طی یادداشتی در جام غور آنرا به تحلیل و بررسی ګرفته بود۰ امسال به فضل خداوند (ج) در نتیجه زحمتکشیهای جوانان بااستعداد غور ، توجه دلسوزانه اساتید محترم مدارس غور و۰۰۰ تعداد کثیری از شاګردان غور به بهترین و عالیترین موسسات تحصیلات عالی پایتخت و شهر های دیګر راه یافته اند که مایه افتخار همه است۰ من این پیروزی و موفقیت بزرګ را برای همه دانش آموزان عزیز غور ، فامیلهای آنها ، معلمان محترمشان ، مردم غور و همه هموطنان عزیز از صمیم قلب تبریک عرضمیدارم۰ من تا این وقت نمیدانستم که افتخار اول نمره ګی عمومی کانکور موسسات تحصیلات عالی افغانستان نیز به جوانان غور تعلق دارد ۰ بعداز آنکه ګذارش و مصاحبه دخت ارجمند غور محترمه لینا جان خلیل را مطالعه نمودم ، باور کنید کاملآ حالت دیګری برایم دست داد۰ جوانان ارجمند : عبدالقاسم جان و ذبیح الله جان تبریکات و تمنیات نیک من را بمناسبت این پیروزی بزرګ معنوی خود بـپذیرید۰ در همه عرصه های زنده ګی تان همیشه موفق باشید۰ 
عزیز خواننده ! بعد از نشر نتایج این آزمون با خودم بار بار ګفتم که اګر در افغانستان عدالتی عملی ګردیده باشد ، فقط و فقط در مورد نتایج این امتحانات بوده است۰بدین معنی که حقوق دانش آموزان غوری آنچه بوده ، داده شده۰ چراکه غوریها بجز داشته های معنوی خود شان ، در رژیم کنونی دیګر سایه ای هم ندارند۰ این منصفانه ترین کاری بود که عملی شد۰ اما امشب ( یکشنبه شنبه ) تلویزیون دولتی افغانستان خبری را تحت عنوان اعلامیه مشرانو جرګه شورای ملی به نشر رساند که
عنوانش « نتایج غیر منصفانه آزمون شمول در موسسات تحصیلات عالی سال روان » بود۰ در اعلامیه آمده بود۰ مسلمیار رئیس و اعضای مشرانو جرګه نتایج اعلان شده ای امسال کانکور را ناقص و غیر عادلانه دانسته ، خواهان اصلاح و تجدید نظر در باره این برنامه ملی میباشند۰ در قسمت دیګر آمده که ۰۰۰ نتایج نا متوازن و۰۰۰ نقایص در امتحان کانکور را مرفوع نمایند۰ در اخیر هم آمده که ۰۰۰ بعد از افتتاح شورای ملی وزیر تحصیلات عالی در جلسات مشرانو جرګه حاضر و جواب بدهد۰۰۰ ۰ 
وقتیکه متن اعلامیه آقای مسلمیار را شنیدم ، حرفهای حامد کرزی بیادم آمد که بعد از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی که هنوز رنګ قلم نام نویس وکلا خشک نشده بود ، در مورد نتایج ولایت غزنی خیلی طفلانه عکس العمل نشانداد و اظهار داشت که در انتخابات غزنی وحدت ملی ( وحدت ملی مورد نظر او ) مراعات !! نګردیده است۰ حالا ریس مجلس بزرګان کشور در حالیکه سه روز بیشتر از اعلان نتایج کانکور نمیګذرد ، آنرا « غیر منصفانه » اعلان میدارد۰
همه میدانیم که شورای ملی در تعطیلات زمستانی قراردارد۰ وکلا و سناتوران در ولایات مربوط ، در سفر های خارجی و عده ئی از سناتورها ، فکر میکنم در یک کورس در هندوستان تشریف دارند۰ معلوم نیست ریس مشرانو جرګه چطور بخودش اجازه داده تا از نام همه سناتوران چنین اعلامیه ئی را به نشر برساند ۰ نتایج کانکور را که اول و دوم نمره اش از غور ، تعداد کثیری از ممتازان این کانکور به ولایات عقب نګهداشته دایکندی و بدخشان۰۰۰ مربوط اند، چون نتایج بمیل اش نیست ، با نهایت بی روئی و دیده درائی اعلان میدارد که نتایج به اصطلاح « غیر منصفانه » است ۰ این هــم افغانستان و رئیس مشرانو جرګه اش۰ عاقبت همه بخیر باشد۰