آرشیف

2017-10-2

جام غور

اول اکتوبر سالروز تاسیس وبسایت جام غور

 

وبسایت جام غور 12 ساله شد

جام غور با پیشینه ای 12 سال فعالیت های فر هنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فلسفی، دینی، ادبی و هنری بمثابۀ کانون معتبر علمی در خشیده است. سایت جام غور حاصل تلاش، تحقیق و پژوهش خستگی ناپذیر دانشمندان، سیاسیون، محققین دلسوز، هنرمندان خلاق و ادبا و شاعران با احساس سرزمین ماست که طی 12 سال پیهم بخاطر غنامندی سایت و پاسخگوئی به نیاز های فر هنگی، سیاسی، دینی، تاریخی، فلسفی و هنری جامعه قلم فرسائی کردند که از برکت عزم راسخ و اراده  پربار شان امروز سایت  به منبع و مأخذ معلوماتی معتبر و گنجینه ارزش های فرهنگی تبدیل گردیده است. مدیر مسئول وبسایت جام غور این افتخار را مربوط به همه  نویسندگان و ادیبان فرزانه میهن دانسته تلاش می ورزند تا با جمع بندی مقالات ارزشمند نویسندگان چیز فهم و با دانش جام غور را به مرکز مطالب ارزشمند و اکادمیک تبدیل نموده و سرچشمه مطمئن و مؤثق برای دانش پژو هان جوان باشد.

با احترام 
مدیر مسئول وبسایت جام غور