آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

اولین قلعه کـــــــــــــــــــــــــــی ساخته شد؟

 

فکر قلعه سازی اساسآ به قصد دفاع به وجود آمده است . به همین جهت قلعه به ساختار بزرگی گفته می شد.که محل سکونت یک امپراطوریا امیرو یا یک ثروتمند استثنایی بود و طرز بنا و استحکام آنها طوری بود که به سهولت امکان دفاع میسر می شد.آنها برج ها و بازوهای بلندی داشتند که با دیوار های محکمی محصور می شدند.حتی در مصر قدیم نیز قصر های سلطنتی عمومآ این طور بودند. در روم قدیم نیز امپراطوران در قلعه های مستحکمی سکونت داشتند .امـــا قلعه که ما امروز می شناسیم .در قرن وسطی در اروپای غربی بین سال های 1000تا 1500 میلادی ساخته شده است. دلیل پیدایش این قلعه ها سیستم ملوک الطوایفی درین دوره بود . اشراف فیودال هر کدام قسمتی از کشـــــور را اداره می کردند. و آنها برای تحکیم اقتدار خود غالبآ به املاک مجاور منطقه ای حکمروایی خود تجاوز می کردند. البته خود آنها هم هرگز از دست برد مصون نمی ماندند. بدین جهت بود که آنها خانه های خود را به صورت قلعه های مستحکم می ساختند. و هنوز هم برخی از این قلعه ها را در کشور های مختلف می توان دید. چون اوضاع و احوال اروپا در آن تاریخ تقریبآ همه جا مشابه هم بود. به این جهت قلعه های که در فرانسه،اسپانیا،آلمان یا انگلستان ساخته می شد نظیر هم بودند. یکی از قدیمی ترین این قلعه ها بنای است بنام (برج لندن) که به سال 1078) میلادی (ویلیام فاتح) پادشاه انگستان بنا شده است . این برج چند طبقه دارد ودیوار های مضاعف و پنجره های کوچک در آن دیدنی است . پله های آن در کنار برج به شـــــکل مارپیچ ساخته شده است . ناگفته نباید گذاشت که تعداد قلعه ها در افغانستان در ادوار تاریخ نیز از طرف حکمروان وقت ساخته شده است . شما خوب میدانید که مــــناطق جنگی همیش ساختار های پرخم وپیچ میداشته باشد بنآ هر قدر عوارض اراضی بیشتر باشد موفقیت نصیب کسانیست که در آن محل سکونت دارند و یا مواضع گرفته اند بطور مثال شهر ها نیز به همین منوال با کوچه های تنگ و مارپیچ ساخته میشد . که نتیجه اش را شما خوبتر بیاد دارید .

وسلام
محمد سرور (انوری) غوری