آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

اوضاع کنونی افغانستان و ســـــــــــال 2014

 

اوضاع و حوادث کشور ما افغانستان به گفته های مردم ما "یوم البدتر" است ! یعنی جامعه جنگ زده و مصیبت کشیده ما یکبار دیگر در عمق بحران ها و نا هنجاری های اجتماعی سیاسی، نظامی فرو میرود ، مردم ستم دیده و بیچاره افغانستان در تلاطم امواج نیرومند بحران های دست و پا گیر غوطه ور اند ، و امید رهایی از ین ورطه درد ناک سراب بیش نیست و هفت خوان رستم را پیمود تا روزنهء امیدی پدیدار گردد .
ضرورت است تا در بارهء این حوادث مختصر مکث کرد .
– شایعات واگذاری چند ولایت جنوب برای طالبان در ذهنیت های مردم ما تداعی یافته ودرجهت امتیاز دهی به این گروه افراطی ازجانب حلقات معین تلاشهای جدی در
جریان است. جامعهء مدنی ، روشن فکران و مردم کشور این مسله را گامی به سوی تجزیه کشورمیپندارند، استبداد سه قرنهء سلاطین ، حکام، امرای مختلف ، با وصف سیاست های تبیعضی و تعصب آمیز آنها هیچ گاهی مردمان کشور ما را درفکر،اندیشه ووسوسهء جدایی و تجزیه طلبی نکشانید ،نیرو های که به خاطر محو بی عدالتی های اجتماعی ،سیاسی مبارزه قانونی راآغازکرده ، و خواهان برابری برادری و حفظ یک کشور واحد بودند از جانب حلقات تمامیت خواه و عظمت طلب به جدایی طلبی و تجزیه طلبی متهم گردیدند، حال که سپردن چند ولایت جنوب کشور به طالبان مطرح بحث است ،این حلقات نوع سکوت و خاموشی را پیشه ساخته منتظر فرصت های تازه اند، این بدان معنی است حلقات ملیت گرا افراطی تصاحب چند ولایت را یک گام به سوی تحقق استراتژی خود جهت تسلط کامل در کشور میدانند ازین سبب این تجزیه موقت را برای خویش تشویش و دلهره نمی پندارند .
خاصتآ پشنهاد سپردن چند ولایت برای طالبان از سوی پاکستان مطرح وپشتیبانی میگردد پیامد ها و عواقب ناگوار این طرح ها نه تنها افغانستان را در گیر جنگ داخلی ساخته بلکه کشور های آسیایی مرکزی را به بحران خطرناک غوطه ور میسازد .
– گشایش دفتر قطر و اهتزاز پرچم طالبان با لوحهء امارت اسلامی افغانستان گامی در جهت تحقق اهداف شوم و مغرضانه بوده که مردم افغانستان را به نوعی به اضطراب و تشویش دچار ساخته است .
نمایندگان طالبان در قطر با پاسپورت ها و شناسنامه های پاکستانی وارد این شیخ نشین شده اند این مسله کاملآ روشن نیست دفتر قطر نمایندگان کدام گروپ از جمله شورای کویته یا شورای پشاور و یا گروه افراطی حقانی وابسته به القاعده است؟ این مسله فقط به آی اس آی معلوم است که این نمایندگان مربوط به کدام گروپ تروریستی اند، این اعمال نمایانگر نیات شوم و مداخله گرانه پاکستا ن را آشکار ساخته ، گشایش دفتر قطر نوع تداعی امارت اسلامی افغانستان در عرصه ملی و بین المللی است . پاکستان با گشایش آن دفتر مکنونات قلبی خویش را کاملآ عریان و آشکار نموده و میخواهد در تغیر و تحولات بعدی بعد از 2014 خود را در محراق و کانون سیاست منطقوی در باره قضایای افغانستان قرار دهد . ازین سبب با غرور و تکبر در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی منطقه، خود را یکه تاز میدان پنداشته در صدد تحقق خواسته ها و تمنیات غرض آلود خویش است .
– موضع گیری های متضاد اوباما و کرزی جهت عقد یک قرار داد امنیتی وارد فاز جدید از بحران گردیده ، کرزی خواست ها و تمنیات مخفیانه به سر دارد واکنش های وی جهت عقد این قرار داد واهی و غیر واقعه بینانه است، او که خود توسط این ابر قدرت بر مسند ریاست تکیه زد فعلآ جهت استمرار قدرت اش سرنوشت و بقای کشور را به بازی گرفته و در جهت حفظ قدرت حد و حصر را نمیشناسد او بر مسند قدرت نشسته بر توسن لجام گسیخته به هر سو میتازد همه میدانند که وا گذاری زمام امور کشور مطابق یک انتخابات شفاف برایش نهایت ناگوار است او فعلآ در عرصه سیاست قمار را باخته، و حریف را نیز از دست میدهد . مشکلی سیاست مداران آمریکایی در بحران افغانستان عدم موجودیت یک استراتیژی روشن در بحران افغانستان است آنها فقط فعلآ تنها کرزی را میبینند و نمیتوانند در جهت تحقق و آرمان های دموکراتیک که آنها خود را پرچم دار این پالیسی میدانند در ین راستا اقدامات عملی را روی دست گیرند ، فساد پیشگان داخلی با اتکای به نیرو مافیا اقتصادی که زاده همین سیستم است، عرصه تاخت و تاز خود را چنان گسترده ساخته اند که فعلآ جهت ترتیب و تنظیم زوایایی مختلف این پروسه،نمتوانند مسیر تازه پیدا نموده ودرآن راستا حرکت نمایند، اگر موضوع منافع ملی افغانستان درمیان باشد مردم در انتخابات های گذشته نوع ابراز عقیده و رای نموده و از تکرار گذشته ها که تمام زندگی آنها را ضریب صفر میسازد بیزار اند ،ولی این ابر قدرت در بحران افغانستان با چالش ها و دشوار های جدی مواجه گشته فعلآ از صفر ساختن قوا در افغانستان سخن میرانند.