آرشیف

2016-9-5

دید بان کنار جاده

اوصـــــاف افـغـانـهــــــا

ای خداوند بزرگ قــــــــــادر حــی العلی
هم رحیم وهم کریم ُ هم بصیرُ هم  سخا

وای از دســـــــــــــت دوحرف غ وع الفبا
جمله افغانها به کار بد شدند شهره نما

این وطن مشهور به بدکاری وبد عهدی شده
غیر امر حق همه افعال شیطانی روا

این همه از برکت کرزی اساس پیدا نمود
لیک حالا جوره یی اجرا نمایند کارها

امریکا بود بهر افغان کشوری مطلوب ودوست
حال باشد قاتل و ویرانگر این مردما

هرکسی کو نیک نیندیشد درانجام عمل
بیند از چیزی که میکارد درون قلب ها

امریکارا هیچ کس نیکو نمیدید درجهان
جز همین مشت رذیل خاین پست دغا

حال می بینیم که از فیض وجود امریکا
ظـــــلم های بیحدُ اندازه بر افغانی ها

خالق یکتا بما داداست جزاهای عجیب
انتحارُ انـــفجارُ قحــطی ُ بی کاریــها

این بود از برکت جهدُ تلاش ط و دال
وقت آنست تادرو سازند کشت کاشتها

دربدر گردید افغانها بهر کنـــج زمین
غــرق درابحار شتّی زیر تایر موترا

حالیا آموخــتند دراین دیار کار پـــلید
ملاها و خبره گان و قاضی ها و سیدا

آن یکی بادختر خود خواب جنسی میکند
حاصلش دختر شود پرباد همچون قنج کاه1

دیگری باصد حیل چالُ زرنـــــگی زیاد
با زنان دیگــــران انــدر تجاوز بــارها2

قاضی تیز هوش درسمت شمال این وطن
دختر اندر زیر کیرو پایهایش درهـــــوا

مدت تعیین بزاید دخترش شیر بچّه یی3
خانمش بعد از سه سال اینرا بسازد برملا.

دیگری رو آورد باتعویذو وردُ دعا4
از همین راه گیر آرد دختر شش ساله را

جفت گردد همرهش هنگام آغازین شب
بیخبر از این که عکسهایش شود تیت هرکجا

ایخدا! اینست مسلمانی یی آن مرد عرب!
احمد مرسل که تدوین کرده است از بهر ما!

نی! نباشد این همان اسلام پاک احمدی
بلکه باشد رســـــم ُ آئین یـــهود نـــاروا

از نصارا بهره میگیرد کمک های زیاد
تاکـــند بی آبــرو این دیــن ُ ایــن آئین را

یک یهودی گفت ای افغان پست خایه مال
کی یهود وهم نصارا اینچنین ســازند زنا؟

نی!  کس از جنس یهود ونه نصارا میکند
با اقارب بستگان خویشان و نزدیکان زنا

این شمائید تشنۀ فسق وپلیدیها وظلم
رحم ناید مرشمارا ازهجوم اندر زنا( مراد زنها میباشد)

منتظر باشید که همچون کارها بیحد شود
از طفیل ایــن دو ابلـــیس لعین بس دغا

دو رئیس دریک وطن تاحال کی دیداست مردما؟
کی؟ سراغ دارد ازین گونه رژیم بد بنا

مــردم افغان بود مثل ســــگان کوچه ها
بهر اخذ لقمه نانی سوی هرکس بانگ کنا

نه خدارا می شناسند نه به قرآن اعتقاد
حرف شان قسم بود کارکرد شان فسق و ریا

نه وطن دارندُ نه غیرت نه اصل ُ هم نسب
بلکه اوباشُ رذیــلُ خــایه مال مــن ومــا

این بود اوصاف ایشان کار وهم کردار شان
مردمی که شهرت شان درجهان افغانی ها

هست دنیا غرق درحیرت ازین افعال بد
لیک براینهاست این اعمال خوب وهم روا

1 . اشاره به ملایی که درولسوالی انجیل هرات دختر نامزد دار خودرا حامله دار ساخت وبعد اورا نزد کسی برد وحامله اش را سقط کرد وسپس دخترش این موضوع را به دولت افشا ساخت.
2. اشاره به تجاوزهای دسته جمعی وگروهی به زنان غربا وناتوانها است که همه وقته از طریق رسانه ها پخش میشود.
3. اشاره بعمل انجام شده یی درسمت شمال است که یک غازی دختر اندررا به این حالت رساند وزنش بعد از سه سال از موضوع خبر شد واورا به دولت افشا کرد.
4. اشاره به خلیفۀ تعویذ ودعا خوانی که از ولسوالسی اوبه درچغچران با دختر شش ساله که مزد همین دعاخوانی وی بود آمد وشبانپاهان مشغول شوخی جنسی با این طفلک بود که گرفتار پولیس شد وعکسهای شوخی هایش همه فسبوک را پر کرد.محکمه غور اورا به هفت سال محکوم کرد. منابع خبری همه اینها تلویزیون طلوع میباشد.
البته جای تعجب اینجاست که دولتی درریا بقانون اساسی متذکر میشود که هیچ عملی نمیتواند دور ازشریعت باشد اما درعمل  تمام فاعلین این اعمال را می بخشد یعنی به آنها آفرین میگوید که خوب کارهایی میکنند. خداوندا !مارا ونسل مارا تا دنیا برپا باشد ازهمچو خباثت ها بدور نگاه دار.  پروردگارا! این خواست را تنها از تو دارم و فقط از تو یار ی میخواهم. والسلام
دیده بان کنار جاده، کمینج، ولسوالی شهرک، ولایت غور، سنبله 1395.