آرشیف

2014-11-10

محمد سرور انوری غوری

اهمیت وموقعیت جیوپولیتیک افغانستان

اگربه صفحات تاریخ نظراندازی شود، با انکشاف جوامع بشری وپیدایش امپراطوری های بزرگ جهان و روند جهانگشائی ، جیوپولیتیک درعرصۀ سیاست بین المللی اهمیت بيشتری کسب نموده ومورد توجه خاص هواخواهان سیاست های توسعه طلبانه و امپراطوری های استعماری گردید. جیوپولیتیک نقش قدرت سیاسی را در محیط جغرافیائی مورد مطالعه قرارمیدهد.
مطالعۀ اثرات محیطی و انواع واشکال پدیده های همین محیط چون موقعیت ، وضع توپوگرافی اراضی ، منابع ، چگونگی و وضع مواصلات زمینی دریائی و فضائی درتصمیم گیری های سیاسی در منطقه و جهان را دربرمیگیرد.
کشور ها در سطح ملی و بین المللی سیاست های حکومات شانرا نظر به افکاروعلایق شان نسبت به امورسیاسی و دولت داری اساس میگذارند، بلکه بیشتراین سیاست گذاری ها مربوط و منوط به وضع و چگونگی موقعیت همان کشور و اهمیت جیوپولیتیک آن میشود.
به هراندازه که به موقعیت جیوپولیتیک یک کشور ارج گذاشته شده وآنرا خوب تحلیل وتجزیه نمایید؛ بهمان پیمانه درمورد سرنوشت وبقای آن خوب ومعقول تصمیم گرفته میتواند .
در بسا موارد دولت مردان و سیاست گذاران یا به اثر داشتن تجربۀ کم در عرصۀ سیاست و یا انکه از اثر اینکه به موضوع علم جیوپولیتیک و پیامد های آن اعتنا نکرده اند واهمیت موقعیت کشور خویش را در منطقه کم ارزش داده اند ,صدمات و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
 افغانستان درقلب آسیا جاداشته ودرحال حاضر بنابر موقعیت شان دربین قدرتهای چون هند ,پاکستن ,ایران ,روسیه و چین وبنابرمنابع طبیعی که درآسیای میانه ,شرق میانه ,خلیج فارس وبحیره خذردارد ،ازاهمیت خاصی برخورداراست . زیرا ستراتیژی کشورهای بزرگ ایجاب مینمایند تا  اولترازهمه منابع دراختیارداشته باشند که بوسیله آن بتوانند قدرت ملی خویشرا هرچه بیشتر تقویت نمایند .
 بدین منظورمجموعه حاضردرمورداهمیت جیوپولیتیک افغانستان برای کشورهای همسایه ,منطقه وجهان درنظرگرفته شده است تا منسوبین نهادهای امنیتی کشوردرقبال همچو وضعیت پیچیده سیاسی جهان درمورد اهمیت موقعیت کشوروچالشهای ناشی ازآن تحقیقات علمی انجام داده وراه های راجستجونمایند تا افغانستان عزیز منبعد قربانی داشته های خودنه شده ؛ بلکه با مدیریت عالی ازمنابع سرشار ومو قعیت ممتازجغرافیوی خویش بهره برداری معقول وموثر بمنظور تامین صلح وامنیت درکشوراستفاده نموده ، به یک کشور آزاد، بانفوذ ، ودارای پرستیژ خوب درروابط بین الملل مبدل گردد،مردم متدین ما درتمام عرصه های زنده گی سربلند وسرفراز باشند .