آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

اهمیت هــــــــــــــوا در زندگی

 

اهمیت هوا در زندگی

 

هوا یااکسیژن لازمه حیات است ونیازبه آن بیش از آب وغذا است دراهمیت هوا همین بس که آدمی میتواند بدون غذاچند روز یاحتی چند ماه زنده بماند مگر بدون هواچنددقیقه بیشتر نمی تواند زندگی کند خداوندمتعال تاثیرمهم بادها (هوا) رادرزندگی انسان درسوره مبارکه (ذاریات) باسوگند به بادها یادمیکند: (( والذاریات ذرواَ، که مرادازآن باد(هوا) است. بنأ نباید هوااین ماده حیاتی رابادود گازات مضره آلوده ساخت زیرا آلوده گی هوا صحت وسلامت انسان وهمه موجودات زنده را تهدید نموده وسبب بسا امراض طرق تنفسی وسرطان های جلدی میگردد.

دانستنی های محیط زیستی:

آب:

آب نعمت بزرگ الهی ومایه حیات انسان، حیوان ونبات درزمین است.
حفاظت سالمیت آب برای نوشیدن وآشامیدن مکلفیت انسان است.
به خصوص برمسلمانان فرض است تااز آلوده ساختن واسراف آن به اساس فرامین الهی ونبوی پرهیزنموده سالمیت آن را تامین نمایند.