آرشیف

2018-12-22

محمد سرور انوری غوری

اهمیت موقعیت جیوپولیتیک افغانستان:

اهمیت موقعیت جیوپولیتیک افغانستان:

اگر به صفحات تاریخ نظر اندازی شود با انکشاف جوامع بشری وپیدایش امپراطوری های بزرگ جهان و روند جهانگشائی ، جیوپولیتیک درعرصۀ سیاست بین المللی اهمیت بيشتری کسب نموده و مورد توجه خاص هواخواهان سیاست های توسعه طلبانه وامپراطوری های استعماگردید. جیوپولیتیک نقش قدرت سیاسی را در محیط جغرافیائی مورد مطالعه قرارمیدهد.
مطالعۀ اثرات محیطی و انواع واشکال پدیده های همین محیط چون موقعیت ، وضع توپوگرافی اراضی ، منابع ، چگونگی و وضع مواصلات زمینی دریائی و فضائی در تصمیم گیری های سیاسی در منطقه و جهان دربر میگیرد.
کشور ها در سطح ملی و بین المللی سیاست های حکومات شانرا نظر به افکار و علایق شان نسبت به امور سیاسی و دولت داری اساس میگذارند، بلکه بیشتر این سیاست گذاری ها مربوط و منوط به وضع و چگونگی موقعیت همان کشور واهمیت جیوپولیتیک آن میشود.

به هراندازه که به موقعیت جیوپولیتیک یک کشور ارج گذاشته شده وآنرا خوب تحلیل وتجزیه نمایید؛ بهمان پیمانه درمورد سرنوشت وبقای ان خوب ومعقول تصمیم گرفته میتواند .
در بسا موارد دولت مردان و سیاست گذاران یا به اثر داشتن تجربۀ کم در عرصۀ سیاست ویا انکه از اثر اینکه به موضوع علم جیوپولیتیک و پیامد های آن اعتنا نکرده اند واهمیت موقعیت کشور خویش را درمنطقه کم ارزش داده اند ,صدمات وخسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

افغانستان درقلب آسیا جاداشته ودرحال حاضربنابر موقعیت شان دربین قدرتهای چون هند ,پاکستن ,ایران ,روسیه و چین وبنابرمنابع طبیعی که درآسیای میانه ,شرق میانه ,خلیج فارس وبحیره خذر دارد ؛ازاهمیت خاصی برخورداراست . زیرا ستراتیژی کشورهای بزرگ ایجاب مینمایند تا  اولترازهمه منابع دراختیارداشته باشند که بوسیله آن بتوانند قدرت ملی خویشرا هرچه بیشتر تقویت نمایند
بدین منظوراهمیت جیوپولیتیک افغانستان برای کشورهای همسایه ,منطقه وجهان درنظرگرفته شده است  تا منسوبین نهادهای امنیتی درقبال همچو وضعیت پیچیده سیاسی جهان درمورد اهمیت موقعیت کشوروچالشهای ناشی ازآن تحقیقات علمی انجام داده وراه های  راجستجو نمایند تا افغانستان عزیز منبعد قربانی داشته های خودنه شده ؛ بلکه با مدیریت عالی ازمنابع سرشار ومو قعیت ممتازجغرافیوی خویش بهره برداری معقول وموثر بمنظور تامین صلح وامنیت درکشور استفاده  نموده , به یک کشور آزاد , بانفوذ , ودارای پرستیژ خوب درروابط بین الملل مبدل    گردد  ومردم متدین ما درتمام عرصه های زنده گی سربلند وسرفراز باشند .

 

آسیا پیکرآب وگل اســـــت
کشورافغان دراین پیکردل است

از فساد او فساد آســــــــــیا
ازگشـــــــــاد اوگشـــــــادآسیا

« علامه اقبال لاهوری»