آرشیف

2018-4-27

نظر محمد غوری

اهمیت منارجام در تاریخ تمدن اسلام
 
اهمیت منارجام در تاریخ تمدن اسلام
چکیده:
دوره غوری ها یکی از درخشان ترین دوره های تمدن اسلام است، در این دوره، شاهان غور هر یک به نوبه ای خود در بخش علم و فرهنگ توجه خاص خود را مبذول داشته اند. بنا بر این مناره ها در دوران حکومت های اسلامی به هدف عظمت و بزرگی تمدنی شان مورد بهره برداری قرار می گرفت که به صورت مشخص در سه بخش ( نشانه قدرت نظامی، ترصدگاه شاهراه و کاروان ها بخاطر حفظ امنیت و در نهایت برای آذان در مساجد جهت ادای نماز) تبلور یافته بود.
این بنا تاریخی نمونه استثنای معماری و تزیینات اسلام در منطقه و جهان است و در اشاعه این سبک بی نظیر نقش مهم داشت و از طرف دیگر منارجام و بقایای باستی مربوط به آن گواهی استثنایی اند بر توانایی و کیفیت تمدن غوری ها که از قرن (۱۲ – ۱۳ میلادی) در این منطقه حاکم بوده است و همچنان معماری و نمای مبتکرانه منارجام در گسترش هنر و معماری شبه قاره هند و مناطق و اطراف آن نقش مهم داشته است.

ادامه مطلب در اینجا