آرشیف

2014-12-26

حمید ساحل

اهمیت درختان درحیات انسان ها

   

درختان درزندگی انسانها از  قرن ها به این طرف  اهمیت بسزای داشته ، وبرای زنده ماندن وزندگی کردن انسانها درروی زمین یک عنصر مهم بشمار می امده است   ، انسان های بدوی ازدرختان ومحصولات انها به گونه های  متفاوتی ازامروز استفاده میکردند ودرزمان که صنعت وتکنالوجی به حدی امروزانکشاف نیافته بود ،انسانها ازمیوه ،پوست ،ریشه  تنه (ساقه ) استفاده های گوناگون می نمودند : ازمیوه انها به منظور تغذیه ، ازپوست درختان برای  پوشانیدن بدن (پوشاک ) وهمچنان استفاده به منظور نوشتن بروی برگ ویا پوست  انها، ازریشه بعضی ازدرختان به منظور رنگ امیزی ، وازتنه (سا قه ) برای ساختن آلات زراعتی ومواد سوخت وغیره استفاده میگردید ،وهمچنان  سایه Shade ))درختان را برای آرمیدن (خستگی گرفتن ) درآن زمان را نیز نمی توان نادیده گرفت، وقتی انسان درسایه درخت ودربین درختان درهنگام روز قدم میگذارد خود رادر فضای عاری از افسرده گی می یابد   ،اما متوجه اسرار درختان وپیچیدگی موضوع نمیشود که این درختان چه نعمت های را به انسان به ارمغان اورده  است وشاید هم بعضی ها بعداز رفع خستگی بدون توجه به اهمیت آن دوباره به قطع بیرحمانه  انها بپردازوغافل ازینکه در تخریب محیط زیست واکوسیستم چه ظلمی را روا  داشته اند   ویا درحفاظت آنها اندکی هم به خود زحمت نمیدهند ، طوریکه سایه درخت وچشمه ای آب درافسانه های قدیمی بازتاب یافته است که خود بیانگر اهمیت این ادعاست ، با گذشت زمان وگرم شدن روز افزون کره  زمین ونیاز های بیشتر ازپیش انسانها به درختان افزایش یافته است ،طوریکه تحقیقات نشان داده است  میوه جات ،که ازهمین  درختان بوجود می ایند منبع سرشار ازویتامین های مختلف که درسلامتی انسانها نقش دارند ،می باشد که  می توان ازمیوه جات مالته ،نارنج ،لیمو  ( ستروس ) وهمچنان انار آلو آلوبالو ،زردالو که منبع خوبی ویتامین  می باشند نام برد ودیگر میوه جات  مانند سیب ،ناک ،ام ،کیله منابع خوبی ویتامین  برعلاوه  دیگر ویتامین ها وعناصر می باشند ، امروز انسانها ازدرختان استفاده های متنوع می نمایند طوریکه ازچوب آن برای مواد سوخت ،درصنعت کاغذ سازی ، برای پوشش خانه ها به شکل محلی و ساختن دروازه وکلکین ساختن مبل وفرنیچراستفاده میگردد ونیز درتولید یک عنصر مهم حیاتی نیز نقش دارد   تحقیقات نشان داده است که وجود درختان دریک محل  درافزایش هوای تازه رول عمده ای را د ارا می باشد طوریکه درختان وتمام نباتات ازطرف روزاکسیجن  که برای زنده ماندن انسان عنصر حیاتی می باشد را تولید می نماید موجودیت درختان درنگهداری وحفاظت خاک وحفظ اب های زیر زمینی وریشه درختان ازفرسایش خاک نیز جلوگیری  می نماید  ، درختان نیز در حفظ رطوبت وبوجود اوردن هوایی مرطوب ، کاستن ازشدت بادهای شدید ،جلوگیری ازگردوخاک ، فوق العاده موثر بوده ،نبود پوشش سبز درزمین باعث فرسایس خاک وانتقال میکروب ها توسط باد گردیده که نبود درختان وتخریب آنها در بوجود اوردن این نوع مشکلات موثر می باشد درحال حاضر که تمام جهان به فکر رهایی ازگرم شدن کره زمین وگاز های گلخانه ای هستند ایجاب می نماید تا درقسمت ترویج وگسترش ساحات سبز توجه جدی صورت گیرد ، پرورش درختان ودیگرگیاهان برعلاوه بوجود اوردن یک فضای پاک وعاری از گردوخاک منبع درآمد خوبی برای انسان ها نیز است که می توان ازانها  برای ادامه زندگی  استفاده کرد .