آرشیف

2018-9-18

محمد سرور انوری غوری

اهمیت اب واتامین امنیت ان:

ازآنجایکه آب بعدازاکسیجن ماده حیاتی برای عالم ذیروح دارای ارزش فوق العاده میباشد.
باکثرت روزافزون نفوس وبا درنظرداشت تکامل وتوسعه زراعت ، صنایع وتکنالوژی مدرن درجوامع بشری ,اهمیت آن باگذشت زمان بیشتر میگردد .
اگر آب منحیث عنصرباارزش حیاتی بطوردقیق وعلمی مدیریت نگردد ؛ انسانها وسایرمخلوق ذیروح دچارمشکلات گوناگون گردیده وحتا بیشترازآن باعث     تهدیدات ,چالشها ,تنشها وجنگها خواهد گرید.
بنآ برای دولت مردان افغانستان وبالخصوص برای منسوبین نهادهای امنیتی کشورلازم است که درمورد عوامل ناامنیدرکشورناشی ازمنابع آبی افغانستان معلومات لازم داشته باشند تا درپرتو آن ستراتیژیها وپلانهای را ترتیب وتدوین نماید که ازآبهای افغانستان منحیث ابزارقدرت ملی درتامین امنیت ملی کشور محافظت نمایند  . زیرا تهدیدات وچالشهای گذشته ,حال وآینده درقبال افغانستان ازسوی همسایه ها ازهمین ناحیه بوده وخواهد بود.