آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

اهمـیت محیط زیسـت

آلودگی ها به طوری عموم مسایلی است که توجه جهانیان رابه خود جلب کرده است . به این معنی که آلودگی ها بالای حیات موجودات زنده به خصوص انسانها تاثیر منفی می گذارد . ازین رو داشتن یک محیط زیست سالم امری ضروری است . آلودگی وآسیب آن ارتباط میگیرد به رشد بیش از حد نفوس وجمیعت در کشور های محروم یا کشور های که به جهان سوم وخط فقر زندگی مینمایند ، موضوعات محیطی در حقیقت به هم پیوسته اند. گرمای پیش از حد زمین ، تخریب لایه اوزون ، موجودیت گازهای گلخانه ای وغیره همه وهمه میتواند خطرات را متوجه جهانیان نماید . از این خاطر ، این مسله در حد یک کشور ویک منطقه نخواهد بود ،که انسان فکر کند که من به تنهای خودم را نجات میدهم . بلکه همه موجودات سرنشین کره پر جمیعت هستیم . در جهان واحد وتوجه به محیط زیست با ید مورد توجه همگی باشد . درزمانه های گذشته ،بنا به کم بودن جمعیت ،هر اشتباهی نسبت به فکتورهای محیطی زیستی مثلا نابود جنگل ، تبدیل چراگاه وعلفزار به بیابان وغیره موارد خورد دیگر تا اندازه قابل جبران بود اما امروزه با کاهش منابع طبعی وافزایش جمعیت اشتباهی کوچک تاثیرات ناگوار خود را در پی خواهد داشت . وبا ید برای جبران این اشتباهات مصارف هنگفت را پرداخت ، خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که از پا افتاده وخسته از سه ده جنگ است . همه دار وندارش خصوصا منابع طبعی با بی رحمی تمام توسط عوامل مختلف اقلیمی ببیولوژیکی ودخالت های انسان چهره اصلی اش را عوض نموده است . ودیگر توانای رفع ضرورت های ابتدای این جمعیت روبه افزایش را ندارد. از طرف دیگر عدم موجودیت قانون ومقرره های محیط زیستی که شهروندان را مکلف وپیروی از آن در مورد حفظ احیای مجدد منابع قابل تجدید طبعی نماید . وجود ندارد . امروز در شهر های بزرگ کشور ، مانند کابل که باید الگو ونمونه خوب از زیبایها ومحیط زیست سالم باشد ومنبع زباله ها وآلوگی ها مبدل گردیده است . که همه روزه شهروندان ویا در کل ساکنین کشور مارا مبتلا به امراض گوناگو ن ونارسایی های روحی وجسمانی نموده است . عدم رعایت وبرنامه های تنظیمی ویا منجمنت درست برای جمع آوری زباله وغیره کثافات از اطراف جوی های آب وداخل شهر وبازار وغیره زمینه رشد وانتشار انواع واقسام امراض صعب العلاج را به وجود آورده است . استفاده بیش از حد چراگاه ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت چرا ،قطع درختان توسط جوانان ونوجوانان دهاقین وغیره از عواملی است که انسان ها به محیط زیست وارد نموده اند امروزه خطر سیلاب ،فرسایش خاک ،کمبود زمین وآلودگی های هوا ،خاک ،آب وپاین بودن حاصلات وبه امراض گوناگون مبتلا و روبه روهستیم . برای حل مشکلات متذکره بهترین وسیله ، پروگرام آگاهی دهی مردم وتوجه دولت به محیط زیست خواهید بود . در اثری کم توجهی دولت ومردم هر روز که می گذرد مشکل بر مشکلات افزوده خواهد شد که زمانی حل این مشکلات دشوار ویا غیر ممکن خواهید شد . اصطلاح محیط زیست را یک کیک قبول نمایم که اگر آنرا برش دهیم برش زیرین خاک برش میانی را کره حیات وبرش بالای را قشر هوا وآن قسمت از خاک کره که توسط آب ویخ پوشید شده بنام قسمت آبی یاد میکنند هر گونه دستکاری غیرمعقول چه درساختار وچه در ترکیب آنها صورت گیرد ،تمام زنجیره ای باهم پیوست محیط زیست راپاره خواهد کرد که در بعضی موارد قابل ترمیم نیست ، ویا ترمیم آن به ده ها سال ضرورت است . نظر به عقیده وباور ما به اسلام ا واومر خداوندی مکلف به نگداری وحفاظت وپاکی وصفا یی هستیم چه پاکی نفس ،محیط ،خانه ، مکتب دفاتر وخلاصه محل که در آن ارتباط داریم . در امور زندگی ما هر چه که شریک استند چه منابع طبعی ،آب ،خاک هوا ویا مسایلی آسایشی ورهایشی که مربوط به محیط زیست ما میشود ، هستیم . همان طوریکه پاکی وصفایی را نصف ایمان قرار داده است .شخص در نهایت امر مسول اعمال خویش است . ودر روز قیامت درمورد حیاتش که چگونه آنرا سپری نموده با وی محاسبه میشود واین علاوه بر مکلفیت های است که اولیای امور وادارات مختلف واداره شهرداری ومحاکم قانونی وی را به انجام آن مکلف نموده بودند زیرا سردار انبیا محمد ابن عبدالله (ص) می فرماید (در اسلام نه به خود ضرر رساندن جواز دارد نه به دیگران ) فلهذا حفاظت ونگهداری وانکشاف محیط زیست ومنابع یک مکلفیت ووجیبه دینی است . که هر فرد مسلمان رابه ان ملتزم میسازد . آیا کسی توجه نموده است که چرا همه روزه مریض است ؟ بیایم محیط خود را پاک بسازیم تامریض نشویم . چرا چند سال قبل فشار خون نبوده . همه این امراض مربوط رعایت نکردن محیط زیست است . اما متسفانه دراین محیط من وشما نه دولت ونه مردم هیچ کسی توجه به محیط زیست ندارد اگر در داخلی وجود خود رعایت نکردن محیط زیست را احساس نمیکنید یک برگ درخت از کنار در یای هریرود از یک درخت جداسازند ومشاهد نمایند که در روی آن چی میبیند جز کثافا ت، دوستان عزیز افغانستان کشور است فرهنگی تاریخ کهن هم دارد اما خوانین فعلی آن دزد وره زن وجیب بر چیزی دیگر نیست ماوشما هستیم می باشیم ، باخاطر بهبود زندگی ما در صفای شهر ما توجه نمایم تنها اداره شهر داری نمیتواند محیط را شاداب بسازد زیرا غور ولایت است نهایت عقب مانده سرزمین است نهایت بی رهبر، مردم دارد نهایت بیسواد وبدون هم پزیری ، من از تمام جوانان این سر زمین تقاضا دارم که دست رابه هم بدهیم ومحیط غور را سر سبز بسازیم تا شاداب گردد، وآینده نسل اش بدون خطر سپری شود .
لهذا من فرزند کوچک شما از تمام مسولین محترم دولت ، ملا امامان مساجد ، استادان وشاگردان عزیز معارف ریس های شورا آرزومندم که در این وجیبه دینی خود حد الامکان توجه بی دریغ به خرچ بدهیم تا صاحب یک محیط زیست سالم وعاری از مشکلات را داشته باشیم .

نویسنده: عبدالظاهر (توانا)
محصل سال سوم دانشکده کشاورزی ولایت بدخشان