آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

اهــــــداف سازمان همکاری اسلامی :

 
•        ارتقاء هم بستگی اسلامی میان کشور های عضوء.
•        حمایت ازهمکاری میان کشورهای عضوء در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی علمی ودیگر موارد اساسی ومشورت میان کشور های عضوء در سازمان های بین المللی.
•        تلاش در جهت محو تعبیض نژا دی وخا تمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن .
•        اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح وامنیت بین المللی مبنی بر عدالت .
•        هم آهنگ کردن تلاش به منظور حفاظت از اما کن مقدس وآزاد سا زی آنها وپیشتبانی از مبارزه ملت فلسطین وکمک به این ملت در جهت باز پس گرفتن حقوق (خود) وآزاد نمودن سرزمین اش.
•        پیشتبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت ، استقلال وحقوق ملــــــــی شان .
•        ایجاد جوی به منظور ارتقا همکاری وتفاهم میان کشورهای اسلامی ودیگر کشور ها.