آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

اهـداُ به روان پاک شـهدای غازی آباد ولایت کنر

دیگـر هرگز نمیخواهـم که باشد غیرتم مخدوش 
غلا می راوداع کردم فگـنـدم حلقه اش از گوش 

چو دیـدم مرگ یاران را به مـیـدان نبرد خونین
نمیدانم که چون آمـد زدوران این خطابـم دوش

بدینسان سالها مردیم زدسـت این جفا کـیشـا ن
خدایا! آن کسانی را که مارا کشته اند می کـُش

الهـی رحـم کن برما که از بـیـچـاره گی ایـنک
ز دسـت نا کـسـا ن دایم همی تابوت ها بردوش

سحربی غـنچه آغازیم و شام بی نان پردازیم 
به روز انـدر غبار غـم وشبها شمع ما خاموش

ستیزد دشمـن بد کیش به این بیدست وپا ملـت
فریـب اهــریمن کـرده روان مـلـتــم مغـشـوش

صلاح خویش میخـواهـنـد دایــم درخـراب ما 
خــدا را نا پسنــد آیــد ازین هــنگا مـۀ ناخوش 

ندانـد مـا در مظـلـوم که عـفـریـت زمـا ن گـیـرد
سـری فــرزنـد دلبنـد ش چنین آشفته در آغوش

دیگـر ای زا دۀ افـغـا ن توایـن بنـدستم بشکـن
به راه میهـن و دینـت بیا جام شـهـا د ت نوش 

سرآغـاز جوانمـردی به نام وعـزتـت ثبـت است
مـزیـن لـوح آزادی به نام مـیـهـنـت منـقـوش

نبا یـد بـُـرد ازخاطـــر جـفـای غـا زی آبا د ت
بخوان حماسـۀ میونـد وبر دشـمـن بیا بخـروش

حریق این داستا نهایـت دوای درد ملــت نیسـت 
کمربربند چون مردان به حفظ میهنـت می کوش

 

غلام سرور حریق
چغچران فیروز کوه غور حوت سال 1392 هجری شمسی

این پارجه که به یاد بود شهادت مظلومانۀ حماسه افرینان غازی آباد بخاطراظهار تسلیت وتعزیت ملت مسلمان افغانستان وقدردانی از خون پاک ایشان وگرامی داشت حماسۀ رزم وجهاد بر ضد دشمنان دین ودیانت سروده شده است پیشکش هموطنان عزیزم میگردد. آرزو دارم روزی ملت قهرمان ما قدر وحدت واتفاق را بدانند ودستان مرموز دشمن را که ازپشت سر بر ما شمشیر میزنند شناسای نمایند ودر صدد قطع آنها همه باهم یکجا بر ایند. ومن الله التوفیق!