آرشیف

2014-12-13

شیخ احمد غوریانفر

اهدا به بانوان شاعر غوری باستان

بانوی دلیر

 

بـه امـیـدی آنـکـه کـه هـمـیشه درخشـنـده بـمـانـیــد
تـا آخــر عـمــر عـزیــزت پـیــروز و پـایـنـده بمانـیـد
در انـتـظــار روزی بــودم دخـتـر از غــور بـسـرایـد
مـانـنـد شـمع در جـهـان شـعــر فــروزنــده بـمـانـیـد 
در فـکـر مـلـک غـور بـاسـتـان نـشسـته در حیـرتم
ای مـاه خـروشـان چـون آفـتاب درخـشنـده بـمانـیــد
ای مـاه پــری چـهــره در امـــواج سـخــت روزگـار
چـوشـمـشـیـر تـیـز بـه مـیـدان نـبـرد بـرنـده بـمانـید 
صد آفریـن بـر تـو ای بـانـوی پـر تـوان دلـیـرغــور 
مـانـنـد غـنـچـهء گـل خـوشـبو در بـاغ زیبنده بمانید

غوریانفر
از مزار شریف