آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله صمیم

اهداف مــرمـــــوز و پوشيده

 

همسايه هاي افغانستان اهداف نامشروع و پوشيده كه تا كنون افشاه نشده بود يكي پي ديگر با دادن مشوره ميخواهند با اعمال نا مشروع خويش بار ديگر با استفاده از احساسات پاك مردم مسلمان مان دوباره آتش جنگ را شعله ور سازند از احساسات ديني و اسلامي افغانستان بطور مرموز استفاده نا مشروع مينمايند گاهي به عقايد ديني و اسلامي مان هجوم ميبرند و گاهي به مقدسات مان حمله ور ميشوند تا باشد مردم افغانستان را به انگيزه هاي اسلامي دچار يك مشكل اساسي ديگر نمايند مانند سي سال قبل كه مردم مان را تحت نام و شعار اسلامي به چندين گروه ودسته تقسيم نموده بعدآ به جان همديگر انداختند سه دهه اين مرد م را استعمال كردند تا اينكه امروز عملآ حضور پيدا نموده و اهداف پوشيده شان را در اقفانستا ن تطبيق كنند بلي هموطن عزيز : سه دهه گزشته تجارب تلخ و سر نوشت ساز را به جا گزاشته و چيزي كه نياز مان بوده هما نا تجارب تلخ و غير قابل قبول بوده و امروز همه مردم نتايج انرا مشاهده مينمايند و نتايج ان هما نا ترور رهبران سياسي و به عاشيه راندن مجاهدين كه واقعا مبني بر عقايد شان مي رزميدند برداشتن شخصيت هاي همچو استاد مزاري ؛ احمد شاه مسعود قهر مان ملي كشور و استاد پروفيسور رباني رهبر جهاد و مقاومت و صد ها تن ديگر قو ماندانان و شخصيت هاي جهادي و پر نفوذ كشور حال كه طفل نو تولد دوران جنگ تحت نام ( مقا ومت مينمايم ) سي ساله شده و قصه هاي آن دوران را از پدران و پدر كلان هاي خود شنيده و نتايج انرا امروز ميبينند و به سوالات مان جواب ميدهد كه بلي مردم افغنستان با استفاده از عقايد پاك شان بر عيليه همديگر شان استعمال شدند تا اين وطن ويران گردد شيرازه و چوكات حكومتي از هم بپاشد اردو و ارگانهاي امنيتي متلاشي گردد زيربنا اقتصادي مان لگد مال گردد و افغانستان به ويرانه تبديل و روشنفكران و سياست مداران در گوشه و كنار جهان مهاجر و در بدر و به حالت سر درگمي زنده گي نمايند و مجال انرا نداشته باشند كه بمردم خود مشوره دهند همه دار و ندار شان را از دست داده محتاج بيگانه ها شوند و امروز مردم مان به همان مرحله رسيده اند كه محتاج اند. 
بلي امروز معاش واحد هاي اداري ؛ البسه مواد وتجهيزات نظامي مان از كشور هاي بنام كمك كننده تمويل ميگردد و ما خيلي خوش هستيم كه به ما كمك مينمايند اما بي خبر از ان هستيم كه اين كمك نيست بلكه فاجعه است كه بر مردم مان تحميل شده رهبران سياسي ( هاج ) گرفته شده و در سوختاندن كتاب مقدس اسلامي هم نميتوانند آواز بكشند زيرا آواز كشيدن هم به نفع مان نيست چون خود مان مهمان نا خوانده را دعوت كرده و بخانه خود اورده ايم و شرايط طوري از قبل پلان شده تطبيق گرديده كه نميتوانيم انها را به خروج از كشور خود فرا ه خوانيم و اين مهمان نا خوانده با اهداف سنجيده و خوانده ( آگا هانه ) آمده و امروز بر سر نوشت مان حاكم ميباشند 

هموطن عزيز افغان هاي گرامي هر گاه همه مردم مان صادقانه بر اساس يك اصل افغانيت متحد و يك پارچه نشوند و همه نا كامي ها و بد بختي ها را دفن وبه زير خاك نكنيم و همديگر را به آغوش نگيريم ؛ تحمل و گزشت نداشته باشيم باز دچار يك جنگ تحميلي ديگر ميشويم مقامات پاكستان و ايران با پخش گزارشات و تبليغات شان ميخواهند بار ديگر افغان ها را بجان همديگر بيندازند يكي را طالب و القايد ديگري را ملشه و كمونست و تعداد را مجاهد و سنگر دار اسلام تقسيم بندي نموده و تخم نفاق از قبل كشت كرده شان را ابياري مينمايند 
بلي؟ استاد گرامي ملا امام مسجد كارمند نظامي و امنيتي دهقان بيخبر از سياست دختر با افتخار افغان كه بد بختانه دست گداهي را دراز مينمايد بخود بيا و فكر كن كه چه بايد كنيد ؟ بلي افغان پزيري و با آغوش گرفتن همديگر و به كنار امدن ها ميتوانيم معضله و مشكل ايجاد شده را رفع و افغانستان شكوفان داشته باشيم ديگر بس است تعصبات مذهبي ؛ لساني ؛ منطقوي ؛وقومي را كنار گزاريم و هوشيار باشيم به حرف هاي ميان خالي دشمنان گوش ندهيم و كدورت ها را به دور انداخته به جاي ان نهال صلح و سعادت را غرس نمايم به شعار هاي عوام فريبانه دشمنان ديرينه افغانستان گوش ندهيم همه مان افغان هستيم و افغان ها را دوست داشته به آ غوش بگيريم و در غور باستان همه مان غوراتي باشيم و غوراتي ها را احترام بيشتر نمايم و به ياد و افتخار رات نيا كان مان را به جها نيان معرفي نمايم و با مشت هاي اهنين و فولادين از حريم اين سر زمين افتخار اميز خود دفاع و حراست نمايم نگزاريم دشمن به اين سر زمين نفوذ نموده و مردم ما بيچاره ؛ پريشان و در بدر شوند 
يقين دارم كه غور ديگر تاب جنگ و ويراني را ندارد و مردم امن و امنيت ميخواهند بگزاريم انچه لوي درستيز ايران و پاكستان ميگويند نتايج انرا با اتحاد مان ديده و مايوس شوند و ميدانم كه ديگر بيل شان خاك نخواهند گرفت و دست هاي سياه شان روي خود شان را سياه خواهند كرد .

با تقديم احترام
حفيظ الله صمیم
چغچران