آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

اهداء به معلمان گرامی ام

آموزگار من ای رهنمای راه راست
ای توتيای روشنی ديدهء بشر

من يک نهال کوچک درمانده بوده ام

پروردييم زمهر چوباغبان با هنر

منت گذارحاصل تعليم توشدم

مولای من قيادت نيک تو راهبر

 

تواز تبارعالم دانشور آمدی

ای از فيوض دانش توجمله بهره ور

هرجا هرانچه هست زتخنيک و علم وفن

از رمز فکر ودانش  تو گشته بهره ور

 

ای قلهء بلند خيالات زنده گی

ای فاتح رموز کمالات بروبحر

راه توراه راست و ترقی وامنيت

راه فلاحت و سعادت اولاد بوالبشر

تواز تبارملک ديانت رسيده يی

هم از ديارسبز قناعت دهی خبر

 

ای راهکشای راه دراززمانه ها

ای پرتو سپيدهء آفاق در سحر

ای سايهء همای سعادت دراين جهان

هرگزمباد سايهء مهرتو کم ز سر!

 

فگارزاده

شهر کابل- 3 جوزای 1384