آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

اهداء به روح پر فـتوح سلطان رضـیهُ نخستین بانو شاهنشاه در جهان اسـلام

ای جـلا ل ا لـد یـن  رضــیـه  ای شـهــنـشــا ه جـهـــا ن
ا ی جـلال د ین و عــزت  وی  شـهــی هـنــد و سـتـا ن
 
ا ز هـنـر د سـت  فـلـک  بـرچــوب  بسـتـه  ا ز عـقــب
از ا د ب مــر یـخ  و مـه  گـشـتــنــد بـر تـو مـیـز با ن
 
ا ی یـگا نـه  د خــت  ا ســـلام  و شـهـنـشــا ه  بـزر گ
حا فــظ  اســلام  و د یـن و  مـصـحـفـش  را پـا سـبـا ن
 
بـرمـعــا رف هـمـچـو خورشـیـدی وبـرمـیـهـن چو ما ه
خلـق عـا لــم بـود ه شـا د ا ز عــد ل تـو ا نـد ر ا مـا ن
 
د سـت  ظـا لــم  گشـت کـوتـا ه  و مـفـا ســد محـو شــد
کـس نـگـفـتی  د یـگـرا ز ظـلـــم و جنا یـت  دا سـتـا ن
 
د شمـن ا ز بـیـم  خیا نـت خـفـتـه  دور ا ز ا جـتـمـا ع
شــد معـا رف  ا ز تـو جـه  هـمـچـو خــرم بـو سـتـا ن
 
هـم  به علـم وهــم به عـفـت نـقـش زن بـرجـستـه کـرد
و ز نبـوغ  و ا ز فـصـا حـت  شـا عــر شـیـوا  بـیـا ن
 
بـهــر تـعــمــیــم  مـعـا رف کـرد ه  سـعـی بـی بـد یـل
بهــر ا بـنـا ی  وطـن  تـحـصـیــل  کـرد ه  را یـگـا ن
 
مـرحبـا  بـرهــمــت  عـا لــیـی  سـلـطــا ن را ضـیــه
کـزعــد ا لـت  وز شهـا مـت  نـام  نیـکـش  دا ستـا ن
 
شا د با د ا !  روح آن  با نـو شهـی  کـز عــد ل و داد
گـرگ  وحـشی شـد  ز دادش  مـیـش هـا را گله  با ن
 
فـضـل وا حـسـا ن خـد ا ونـد شـا مـل حـا ل  تـو شــد
زا نکـه  بـودی اهــل عـلــم و دا نـش  و آتـش زبـا ن

 
استاد فضل الحق فضل
دیار فـیـــروز کـوه غــور حوت سـا ل 1390 هـجــری شـمـســی
ا یـن پـا ر چـه  بـه  مـنـا سـبــت  فـرا خـوان بـنـیــا د  فـر هـنـگـی  جـهـــا نـد ا ران غـوری مـقــیــم کـا بل   سـروده شـده و تـقــد یـم روح پـر فـتـو ح  سـلـطـا ن رضـیـه ُ نـخـسـتـیـن  شـا ه بـا نـوی  و شـا هـنشـاه عـا لــم اسـلام که بیـانـگـر رشــد و ا قـعــی  انـد یـشهُ  اسـلام و حا کمـیـت خاص احکام شـریـعـت غـرای مـحـمـدی اسـت مـیـگـردد.