آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

اهداء به روحانیت شهدای راه وطـن و رسالت جوانان درقبال آنها در آمد آمد بهار سال 1392 هجری شمسی

تا به یــا د ونا م تـو مـن اشــک و آ ه پـا شــیــد ه ا م
در دبـسـتـان هـنـر خــورشـیـــد و مــا ه پا شــیــد ه ام

هــــم به پا س سـو گ و رنـج مـا دران مـسـتمـنــد
بـر سـر هـر کــوه و تـل مـشک سـیـاه پا شــیــد ه ا م

د ر گلـسـتــا ن وطــن ا ز بـهـــر یـا را ن شـهــــیـــد
بر سـرهـــر خا ر و گل چـتـر و کلاه پـا شــیــد ه ا م

د ر بـهــا را ن وطــن د ر دشـت دشــت و کـوه کـوه
شـورعـشـق و حـُب مـیهــن چون گـیـاه پـا شــیــد ه ا م

بهــــر لــیــــلای وطــن ا ز خـار و گلـهــــا ی بـهــــا ر
هـمـچـو مـجـنـون هـرقـدم من خاک راه پـا شـیــد ه ا م

در بـیــا بـا ن مـحـبـٌــت بـهــــر آن گــمـگــشــتـه نـیـز
اشـک حسـرت را بـسی در قـعــر چـا ه پـا شــیــد ه ا م

بهـــر تـنــویــر جـوا نـان در مـقــا م رزم و بـــز م
خـون د ل د ر پـیشـگـاه رزمـگـا ه پـا شــیــد ه ا م

بـهـــر اولاد وطـــن د ر هـــر کـجـا ی کــشــو ر م
درس وجــد و شـور را بـهــر رفــاه پـا شــیــد ه ا م

بـهـــر صـلــح در آرزوی مــقـــد م عــیــد بهـــا ر
گل به فـرق دوسـتا ن صـلـح خـواه پا شـــیــد ه ام

ســال نـو بـا دا مـبـا رک بــر جـــو ا نـا ن وطـــن 
قـنـد و گل در پـای شـان در بـزمگاه پا شـــیــد ه ام

ا ز بــرای د لــفـــگا را ن یـتــیـــم و بـــیـــو ه زن
دُر اشک از چـشــم دل بـرچا ر را ه پـا شــیــد ه ا م

بهــر تـخــریـــب بـنـا ی کـهــنــۀ ظــلـــم و ســتـــم
صـد سخـن از خـون دل بـر شاهـــراه پا شــیــد ه ا م

تا "ثـنـا " خـوا ن وطــن گــشـتــم دریـن فـصــل بـهـــا ر
"جـوهـــر" عـشـق و ا دب بـر جـا یـگاه پا شــیــد ه ا م

از عـنـا یات "عــزیـزه " چـشــم د ل شــد پـر "فــروغ"
هـــم به فــرخـار و طـن گــرد ســپـا ه پا شــیــد ه ا م

بـهــــر" فـا یـق " آ ن ادیـــب و اوســـتــا د روزگـا ر
د فــتـــر رنـــج وطــن بـــر بـا رگاه پا شــیــد ه ا م 

حـرف رزم بـی امــا ن بـر ضــد اسـتـکـبـــا ر عــصــر
بـــر حـــریـــم مـلــت بـی ســـرپــنــاه پا شـــیــد ه ام

بـهـــــر دلاٌ لان عــصــــر رونــق چــور و فــســا د 
چـنــد مـنــی جو لـقــک با قــــد ری کاه پا شــیــد ه ام 

از بـــرای ســـا ل نــو د ر روز نـــوروز و بــهــــا ر 
حـرف صـلح وآشـتـی بــر سـا ل و مـاه پا شـــیــد ه ام

ای عـــزیــزا ن وطــن از فـرقــت تــا ن هـــر نــفـــس
خـون دل در پـای تـان چـون خا ک راه پا شـــیــد ه ام

چـشـــم آن دارم کـه بـیــنــم بـاز یـا ران عـــز یـــز
نـور عــشــق و آرز و بــر د یـــد گـاه پا شـــیــد ه ام

بـهـــر ا ســتـقـبــا ل یــا را ن در بـهـــا ر ســا ل نــو
گـل به پــای دوســـتـان تـا شـا مـگاه پا شـــیــد ه ام

بـهــر تـحـکــیــم عــد ا لــت رونـق احـکـام شـــر ع
اصـــل تـحــلـــیـــف وفــا بـر دادگــاه پا شـــیــد ه ام

در دیـار درد ورنــج و ســر زمـیـن جـنـگ و خــو ن 
من دریـن سـوگ بزرگ ، اشک سـیـاه پا شـــیــد ه ام

صــلــح بـا شـــــد آرزویــی مــلـــت رنـجـــور مــا 
زان سـبـب خون جگـــر بــر خــا نـقـــا ه پا شــیــد ه ام

فـضـل حق یا راسـت دایــم بـر غـریـبـا ن ای" عـزیــز”
سـیـل ا شـک و تـیــر آهــــم بـر گـنـاه پـا شــیــد ه ا م
 

اوستاد فـضـل الـحـق فــضــل
چـغـچــران – دیار فیـروزکوه – غــور حوت سال 1391هـجـری شـمـســی

این پارچـه به ا سـتقـبا ل شـعــر زیبای خواهــر عـزیـزم عـزیزه جان عـنـایت که نام خــدا از اشعـار زیبای شان هـمیـشه گل می بارد زیــر عــنـوان ( طــوا ف کــعبـۀ دل ) هـــمــز مـان با ا مــد آمـــد بـهـــا ر نـو سـال 1392 هــجـــری شـمـسی سـروده شــده است.