آرشیف

2014-12-15

محمد سرور انوری غوری

انواع رهبریت:

بصورت کل رهبریت به دو نوع است.
– رهبریت سالم.
– رهبریت زهرآ گین.
از خواننده گان محترم تقاضا مندم تا در رابطه به هر دو نوع رهبریت با افکار عالی شان دقت فرمایند، نمی خواهم در موارد فوق چیزی بنویسم.