آرشیف

2015-11-15

محمد رضا احسان

#انقلاب تبسم آغاز مبارزات ما باشد!

پشت محقق و مزد بگیران وی را رها کنیم، و همین طور پشت تخریب کاران و وابستگان ارگ را که برای بدنام ساختن حرکت ملی و #دادخواهی_ملی بر آمده اند. محقق کاری را که میکرد کرده و سخنی را که میگفت گفته. و بعضی کسانی که آب و نان شان در دروازه محقق و ارگ است و آنها همه چیز شان است، نیز طرفداری، تبلیغات، شایعه پراکنی و به آب و آتش زدن های خویش را رها نمی کند و ادامه خواهند داد. خوب است که آنها را رها کنیم و با چسبیدن با مسائل خورد و کوچک از ابهت و عظمت #دادخواهی_ملی کاسته نشود.

مردم افغانستان در روز #دادخواهی_ملی_برای_عدالتخواهی تاریخ ساختند و فریاد شان را به جهانیان رساندند، مردم نشان دادند که بیعدالتی، نا امنی، بیکاری، فقر و بی کفایتی در افغانستان بیداد می کند، مردم به جهانیان نشان دادند که حکومت وحدت ملی به فکر ملت و به فکر کشور نیستند بلکه فقط به فکر تقسیمات هستند و به فکر حفظ قدرت و چوکی شان هستند، مردم عدالتخواه نشان دادند که تمام اقوام افغانستان در کنار همدیگر هستند و هیج مشکلی باهم ندارند بلکه این سیاسیون هستند که اقوام باهم برادر افغانستان را از هم جدا می کنند، مردم به دولت نشان داد که اگر به وضعیت فعلی و نا امنی موجود و مشکلات ملی توجه نکنند؛ نفرت ها از این دولت به اوج خود رسیده و مسئولیت های بعدی به دوش اینها خواهد بود و همین طور ده ها مورد دیگر را…

و اما!

مسئولیت ما و شما و هر فرد این سرزمین چیزی دیگریست، حالا مسئولیت دیگری داریم، مسئولیت ما و شما و تک تک فرزندان این سرزمین رساندن این پیام به بهترین وجه آن به جهانیان است، مسئولیت ما حفظ انگیزه و احساس عدالت خواهی و ادامه ی راهی است که با #انقلاب_تبسم آغاز کرده ایم، احساس دوام دار، نه یک روزه و چند روزه. مسئولیت ما تعقیب مطالبات و خواسته هایی است که بخاطرش حرکت کردیم؛ تلاش دولت برای عدالت، امنیت، و صلح تا دیگر فرزندان این خاک سر بریده نشوند، تا دیگر مرد و زن این سرزمین گروگان گرفته نشوند، تا فرزندان این سرزمین دوست داشتنی دیگر در راهی رفتن به کشورهای اروپای جان های شان را از دست ندهند، تا بیکاری و فقر و بد بختی بیشتر از این نشود، تا بی کفایتی و لجام گسیختگی مسئولین از این بیشتر نشود.

مسئولیت ما تلاش برای اتحاد، یکپارچگی و اتفاق مردم این سرزمین است، مسئولیت ما مبارزه با افکار داعشی و طالبی است که جان لاله های سبز این وطن را می گیرند و هزاران انسان بیگناه این سرزمین را در لوگر، پکتیا، بدخشان، مزار، غور، زابل، غزنی، جلریز، قندوز… سر می برند… و همین گونه مسئولیت های مهم تری داریم که باید برای به انجام رسیدن شان تلاش کنیم و و زحمت بکشیم…

# انقلاب_تبسم باید آغاز مبارزات ما برای رسیدن به اهداف والا و ارزشمند ملی باشد نه انجام!