آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

انقــــــلاب

 

 

جوروبيدادوفغان است،انقلاب وانقلاب
شرو فسادتا به دندان است، انقلاب وانقلاب

آزادى بنام، سالهانه حريت وآزادى
دارونداردرچنگ شيطان است،انقلاب وانقلاب

اين خانه خرابان اندپى چوروچپاول
خلقى سرگردان پى نان است،انقلاب وانقلاب

پوست ملت كندند به تقواوتزوير
گرگان در لباس چوپان است،انقلاب وانقلاب

مُلك مافروختندبرهربيگانه واجنبى
برملت نه شوكت و شأن است،انقلاب وانقلاب

اشك مردم نخشكيددرهمه حال
عمرِمردم دررنج وحرمان است،انقلاب وانقلاب

جمعى شده زفسادلاردوثروتمند
ديگران دربدر،دورزامكان است،انقلاب وانقلاب

بكرسى نشسته نه عالم ودانشمند
قدرت ومقام زيرپاى نادان است،انقلاب وانقلاب

زمحراب ومنبربردندسالها بهره وسود
برنام اسلام،فتنه هاروان است،انقلاب وانقلاب

سرنوشت فتاده دردست هرخاروخس
امروزوفرداتيره تاچه زمان است،انقلاب وانقلاب

بنگريدبراميران وسپهسالاران جهاد
كه زخون ملت چه تاجران است،انقلاب وانقلاب

دست خون آلوددشمن ازسرماكم نشد
تابه كى نوبت اين قاتلان است،انقلاب وانقلاب

عمرهابگذشت نان اين ملت دونشد
همه پى روزى سرگردان است،انقلاب وانقلاب

اينهمه سياست بازى وحقه بازى چرا؟
هرجانى وقاتل مردميدان است،انقلاب وانقلاب

عمربگذشت زين سيه روزى ودربدرى
ملت چراپى هرناكس روان است،انقلاب وانقلاب

ساليان سال بگذشت دربيم وهراس
هنوزدروطن نه امن وامان است،انقلاب وانقلاب

زين كهنه انديشى هانگردددردمادوا
اميدبرافكارنوونسل جوان است،انقلاب وانقلاب

گفتن اينهمه رنج والم مكررتابه كى
زمان آماده تحرك وتكان است، انقلاب وانقلاب

دبير،شرح پريشان حالى ماتاكى وچند؟
هركى چيزفهم ونكته دان است،انقلاب وانقلاب

دبيرهرات باستان ١٣٩٣