آرشیف

2015-1-16

محمد گل وحدت

انـکـشـــــــــاف پـــایـــــــــــدار

 

مدیرانکشاف پایدارریاست حفاظت محیط زیست غور از قراَ زرتلی ، کتارسم ، چپری وتسرقی دیدن نموده با علما، متنفذین ورؤ سای شوراهای قراَ متذکره جهت حفظ منابع طبیعی وجلوگیری از تخریبات بستر سبز محیط مشوره وتفاهم نمود که درنتیجه تمام اهالی وعده همکاری داده اند.

 

 

انشکاف پایدار

 

انشکاف پایدار

 

انشکاف پایدار

 

انشکاف پایدار