آرشیف

2014-12-29

احمد نبی مسلم یار غوری

انــقــــلابــــــــــــی اسلامـــــــــی

کود ک این کشوریم  معتکف  سنگریم
پــــیروی  قرآن ود ین  تا بع  پیغمبریم
 
تا که به تن جان بودجان همه قربان بود
این همه  آرمان  بود دررۀ دین چا کریم
 
میــهن ما سنگراست سنگرنام  آوراست
خا ک  شهید پرور نسل قوی  پـیـکـریم
 
درصف  پیکار جنگ  باهمه فرعونیان
همچو عصای  کلیم  بی سر وپااژدریم
 
غیرت  ومردا نگی  زاده  ایمان ماست
عزت  وآزاد گــی لایق عنوان   ما ست
 
خصلت ورزمنده گی ارث نیاکان ماست
وعده  فتح  وظفر ذ کر به  قرآن ما ست
 
تاکه  بود  جان به تن  درره  د یـن وطن
کشتن وکشته شدن مقصدو آرمان ماست
 
ضربت  شمشیرما  لرزه  به اعدافـگـنـد
حکمت  وتد  بیر ما  شور به دنیا فـگـند
 
باغ  وگلستان  ما  گوشــه  زنـدان  بـود
نــغمه  جانـــسوز ما  داد  یــتمان  بــود
 
زینت  دیوار  ما  درخون شهیدان  پاک
مونس  وغمخوا ر ما  د یدۀ گریان بـود
 
دشمن خون خوارما غیرت ایمان بـبـین
جرئــت ومردانگی  قوت  ایمان  بـبـین
 
ارتش  وسر باز  تو کشته  ومردار شد
عاقبت  خویش را خوار  پریشان  ببین
 
کو دک  این کشوریم  معتکف  سنگریم
پــیروی  قرآن  د ین  تــابع  پــیغمبریم
————————————-
 

کا بل نوشته : احمد نبی (مسلم یار ) غوری
متعلم انستیتیوت تخنیکم کا بل .