آرشیف

2014-12-30

عبدالقاسم فرهمند

انــــــــــــــدرزها

 
حسن ببصری (ج) می فرماید  : ای انسانها ، قبر را بسیار یا د کنید که آخرین خانه شماست
و کفن خودرا زیاد یاد کنید که آخرین جامه شما ست ، لذت زندگی کردن با همه افراد و فامیل با مر گ برابر نیست ، لذت همه لباسها ی نیکو را کفن از بین می برد ، لذت همه سوار یها با تابوت از میان می رود ای انسان بیچاره از خواب غفلت  بیدار شو ، تا چشم باز کنی  خودرا در گور خوا هی دید .

نا گاه بود کزین جهانت ببرند               از حلقه جمع دوستانت ببرند
غافل منشین زمان زمانت ببرند            گر تو نروی کشان کشانت ببرند

قانون این است که تو همیشه به تشیع جنازه دیگران بروی ، روزی خواهد رسید که دیگران به تشیع جنازه تو حاضر شوند یاد کن روزی را که به دنبال جنازه ات صلوات بفرستند ، یاد کن روزی را که بوستان را بگذاری و به تاریکی قبر گذاشته  شوی ، یاد کن روزی را که تورا به خا ک تیره بسپارند ، یاد کن روزی را که فریاد مصیبت از خانواده تو بر اید .

روزی بود که آه بر اید ز کوی ما               گیرد غبار خاک ، لحد گرد روی ما
از مرگ ما جو مدت ،سه روز بگذره         در هیچ کوی کس نکند جستجوی ما

 

حضرت عثمان  ض هنکامی که بر سر گوری می رفت چنان گریه می کرد که محاسن مبارکش خیس می شد ، سوال کردند ای امیر المومنین شما قیامت را یاد می کنید چنان گریه نمی کنید و لی گور را می بینی چنین  گریه می نمایی ، فرمود : قیامت همه خلایق جمع اند هیچ جایی سخت تر و و حشتناک تر از قبر نیست که این جاه ، جایگاه  تنهایی است .
 
از حضرت عمر ض خواستند مرگ را ترسیم کند فرمود : چون در خت خار دار ی است که در شکم  انسانها در آید و هر مفصل ورگی را پاره پاره کند . چه جای سخت است ای دوستان بیاید دست به گریبان خویش نمایم  و یکبار هم  به قبر و قبرستان هم بی اندیشم که چه جای ما و شمارا تقعیب میکند . به امید موفقعیت و کامیابی تمام دوستا و عمل کردن جوانان در راه سنت و اسلام .