آرشیف

2014-12-27

محمد حنیف عرفانی

انــــــــدیشه آزاد اجتماعی

786
 

کرزه یا بهر خدا رحمی بکن پیمان نبند
ملت مظلوم راخرسند کنان روزی چند

گر ببندی عقد پیمان با لئیمان دیروز
خود میدانید محزونی دارین کی باشید پیروز

ملت که داده میلیونها شهید از بهری دین
گرگ دیروزبازامروزگردیده درراه کمین

گر چه پوستینی زهد ه کرده ببر
نیک بنگر کرده در عالم شرر

نیست بردشمن وفای دوستی
ازپیمام حق تو این قول جستی

گر چه امریکا صاحب قدرت است
پیش ایمان چو مگس بی همت است

هست قدرت با ایمان و با یقین
نه در اسرائیل و بوش وغیر دین

از گذ شته تاریخ هم داده خبر
نیست ملت تسلیمی هیچ زور وزر

گرگ ظالم را نساز بر ما رهبر
دین وایمان را بزور از ما نبر

باز میخواهید چه قیام ها شود
محشر ها در ملتت بر پا شود