آرشیف

2015-1-25

بهمن يوسفي

انــــدر فوايد سفسطه!

 

ملا مايكل يكي از پيشتازان مكتب سوفيسطايزم فرموده است:
(هيچكسي نمي تواند منكر شود كه عدم، عدم است؛ همين كه عدم را پذيرفتيم، ناچار تصديق كرده ايم كه عدم (موجود) است
راستي در شرايط كنوني كشور سفسطه زداي ما، بد نيست كه همگي به پيروي از ملا مايكل سفسطه را بپذيريم و همگي يكصدو يكدل براي گسترش اين مكتب مبارزه نماييم، چون با تطبيق سفسطه است كه جامعهء مان دچار پيشرفت خواهد گرديد…
طوريكه مي دانيم در مكتب سفسطه خود (عدم) به معني (موجود) است، پس اصطلاحات ذيل را چنين اصلاح و زمزمه كرده مي توانيم:
عدم شفافيت= وجود شفافيت
عدم احساس ملي= وجود احساس ملي
عدم صداقت= وجود صداقت
عدم حسابدهي= وجود حسابدهي
عدم كفايت= وجود كفايت
عدم ظرفيت= وجود ظرفيت
عدم امنيت= وجود امنيت
عدم رفاه اجتماعي= وجود رفاه اجتماعي 
و…..
به همين منوال صدها عدم ديگر را با سوفيسطايزه شدن، بدون كدام پلان و استراتيژي و بدون كدام مصرف بودجه به وجود آوريم.
چنانچه در اين زمينه لالا پَكرسينگه هندو، تعويذ نويس سرِ زير زميني گويد:

 

من عدم گويم بگويد او وجود
زانكه نامش بر زبان آورده بود
نيست را موجود سازد سفسطه…
خوش بحالِ هندو واهلِ هنود

 

بهمن يوسفي