آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

انـسان گـــــــــــــرگ انسان است

انسان گرگ انسان است معقوله میباشد از دانشمــــنداروپای  قـــرن هفده بنام  تـومـــاس هابس  این نوشـــته را موصوف زمانی دررشته تحریر درآورد که  اروپا مخصـــــوصا کشور متبوعش انــگلیستان  دررکــوت ســـــــــــیاسی واجتـــــــماعی بسر میبرد حکــــومت های مطـــلقه وزور مندان درشهراه های سیاسی ؛اجتماعی واقتصادی آن کشور حاکمیت داشته اند وحقوق افراد ناتوان همواره ازسوی ایشان پامال میشید.
        بنابرین درهر جایکه انسان است نزاع میباشد وانسان شرایط ساز درجامعه خود زمینه  مشـــکلات را ایجاد میکند وخود هارا توسط یکی دگر ازبین میبرند ویا مغلوب میـــکنند بنا به گفـته نظـــریه پردازان علـــــوم اجــتماعـی وانســـانی ؛ انسان مـــوجود مـیباشد خودخواه ،جســـتجوگر،جنـــگ جووذاتـا توافــــق طلــب که ایـن مشـــــخصات انسان باعث مـــیشود تادر جامعه همــیشه نزاع ، جنـــگ واخـــتلافات وجود داشـــته باشد .اگـرچه اخــتلافات مثبت درجامـعه رفاه میاورد ولی مـــتاسفانه درکــشور ما ومخصــــوصا درغـــــور عزیز دایم مسایـسل منفی گرای زیاد است که چـنین مســایل  باعث عقب ماندگی این سرزمین باستانی شده است .
         اما درکتاب سیر حکمت دراروپا اشاره شده درصورتیکه اکثریت انسان ها درجـــامعه از مـزایای علمی برخوردار باشند درهمچو جامعه اخــتلافات کمتر وجود دارد زیرا باداشتن عــلم ودانش هریــک از افراد مسولیت های اجتماعی  وحقوقی خود را درقبال مردم وسرزمین میدانند وزمینه ســعادت درجامــعه معیا میگردد.
         ولی آنچه که  باعث نگرانی است نقض حقوق سیاسی وانســـانی مردم توسط زور مندان محـــلی ودولتی  درشرایط امروزی ومخصوصا درکشور های که تازه از حـــالت بــحرانی (جنــگ های ملــیتی ،مذهبی،فقر فرهنگی ،فقر اقتصادی ؛حاکم بودن عرف وعنعنات ناپسند وعدم تطبق قوانین ) خلاص شده اند ، زیاد خودنمای میکند  بطور مثال درکشور ما سیستم قبیلوی  ریشه دوانیده وسابقه عمیق دارد وهــر عملی اجتماعی دراطراف واکناف قلمرو دولت به شمول ساحات تحت تسلط آن  بر اساس علایق وسلیقه حاکمان محلی حل وفصل میگرددوقوانین شرعی ووضعی درحل مسایلات رنگ کــمتر دارد ویا انیـــکه دربعضی از مناطق از تطبق این قوانین خبر نیست.
        بنابرین زندگی درچنین جوامع درحالت وخیم قرارداشته وحقوق افراد ناتوان وبیـچاره توسط زور مندان ضایع  میشود واربابان منطقوی از موضوع پیش آمده به نفع خود استفاده میکند اینجا مـیشه انسان گرگ انسان  فلهذا بخاطر انیکه مردم از گزند گرگان زمانه درامان باشند  از مزایای زندگـی با عــــزت برخوردار باشند بایست بخاطر حراست از حقوق شان حکومت شکل بگیرد چنانچه گفته اند (از نـــبودن حکومت حکومت ضعیف بهتر است ) واز حریم مردم حمایت لازم نماید وبا تطبق قوانین واصول وضع شده مشروع توسط قوه برتر خود (حاکمیت) زمینه زندگی با عزت را به مردم آماده کند.
به قول معروف امن پناه درساحه قانون