آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

انـزوای سیاسی در غور و بلند ترین نمره معیاری در کانکوری 1391 !

 

ولایت غور که زمانی پایگاه یکی از بزرگترین امپراطوری های خراسان زمین ومنطقه بود. امروز در مرکز افغانستان از چشم ها افتاده وحتی شناخت درستی از طرز اداره ونحوه خدمات اجتماعی آن، وجود ندارد.
بویژه اداره ریاست معارف در ولایت غور که با تمام کمی وکاستی های که داشته به شکل درست نتوانیسته خدمات آنچنان که باید برای اقشاری تعلیمی صورت میگرفت نگرفته است.
اما جوانان غیور وصلحشور این سرزمین بار دیگر با استعداد های عالی خود ثابت کردند کهتوانای های ذاتی وخدا دادی شان قابل تقدیر است.مجتمع جامعه مدنی در لایت غور بنیاد توسعه ملی وارگان ملی جوانان از لیاقت وشایستگی آقای محمد قاسم فرزند عبدالجبار و ذبیح الله فرزند شکور داد که بلند ترین نمره در کانکور سال 1391 را از آن خود نموده اتذ تقدیربه عمل آورد.
در محفل تقدیراز این دو جوان وکلای منتخب مردم در شورای ولایتی، شارول شهرچغچران، نماینده های نهاد های مدنی، وشخصیت های تاثیر گزار در جامعه غور و گروهی موسقی محلی ولایت غور حضور داشتند. در آغاز خدایار « واقف » مسوول مجتمع جامعه مدنی در ولایت غور تشریف آوری مهمانان را در این همایش که مملواز طراوت وخوشی بود، خوش آمدید گفته وموفقیت های این دو جوان پرتلاش را برای تمام مردم افغانستان وبویژه مردم ولایت غور مسرت بخش توصیف نموده واز خداوند متعال برای این جوان آینده درخشان را استدعا نمود.
مولوی رمضان آخندزاده وکیل مردم در شورای ولایتی غور «نیز در بیانیه خود با کمال امتنان از تلاش های این دو جوان قدر دانی نموده همچون استعداد ها را بزرگترین سرمایه ملت افغانستان عنوان نموده است. آخندزاده از فعالیت های مجتمع جامعه مدنی وبویژه از فعال بودن مسوول این دفتر در ولایت غور یاد آوری نموده نهاد های جامعه مدنی را بازوی قوی حکومت وهمکارنزدیک شورای ولایتی عنوان نمود». 
وی اضافه نمود پیش قدم بودن به خاطر برگزاری این محفل نه تنها نمایان گری فعال بودن نهاد های جامعه مدنی را نشان میدهد. 
در اخیر این مجلس تقدیر نامه های که از سوی دفتر ولایتی مجتمع جامعه مدنی، شاروال چغچران طایف که از سوی ارگان ملی جوانان وتوسعه ملی تهیه شده بود خدمت این دو جوان برومند از سوی شاروال چغچران ،نماینده شورای ولایتی رئیس کیمسیون مستقل حقوق بشرتقدیم گردید.
بعد از تقدیم این تقدیرنامه ها گروهی موسقی محلی فضای این محفل را با خواندن های که غورمهدی امپراطوری بزرگ بوده ونیز جوانان فعلی در غور دو باره این افتخارات را از آن خود خواهیم نمود.

 

انزوای سیاسی در غور و بلند ترین نمره معیاری در کانکوری 1391 !

 

انزوای سیاسی در غور و بلند ترین نمره معیاری در کانکوری 1391 !

 

انزوای سیاسی در غور و بلند ترین نمره معیاری در کانکوری 1391 !