آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

انـتـرنـــت

 

 
انترنت دنياي بيكران معلوماتهاست كه براي هر كس هر چيز دارد انترنت در سال 1969م در نتيجه اتصال كمبيوترهاي بخش دفاع امريكا و بعد از آن در نتيجه اتصال با ساير اداره هاي مربوطه بوجود آمد.
براي انترنت تا حال بروگرام هاي زياد تهيه شده و ميشود و(ايميل)منبع بزرگ انترنت بشمار ميآيد.وقتآ فوقتآ سهولتاي جديدي در انترنت رونما ميشود تا چند سال قبل انترنت تنها وسيله انتقال بيامها بود و اكنون تليفون.تلويزيون.راديو وبلاخره هر چي روي آن ميآيد.انترنت در وقت بسيار كم از يك جاي به جاي ديگرخبرها.تصويرها.معلومات تحريري و ديگر بروگرامها را با مصارف بسيار كم انتقال ميدهد. آشنايي با انترنت ما را در امور مسلكي .اداري.تجارتي وغيره مساعدت ميكند از فوايد فراوان انترنت يكي اين است كه نامه هاي را كه در ظرف 15-30 روز در بدل 30-50 افغاني به ممالك ديگر مي فرستاديم اكنون در بدل سه افغاني در ظرف 5-10 تانيه فرستاده ميتوانيم. در سال 2000 در حدود 30 مليون نفر در جهان از انترنت استفاده ميكردند.وبيش بيني شده بود كه در سال 2005 بيش از يك مليارد نفر از انترنت استفاده خواهند نمود.
 
 
احندشاه وكيل زاده