آرشیف

2015-1-22

عبدالحق ولي زاده

انـتـخـــــــــــــاب موضوع

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 يكي ديگر ازاساس ترين ومهمترين مسائيل انتخاب موضوع سخنراني مي باشد .شما دقيقآ بايد بدائيد كه تصميم داريدروي چه موضوع حرف بزنيد زمانيكه موضوع دلخواه خود را پيدا نموديدوانتخاب كرديد آنگاه درحقيقت اولين مشكل را نموده ايد . زيرا كه اكثرسخنرانان براي خودموضوع خاصي را پيدا نكرده شروع به صحبت مي نمائيد وطبعيتآ صحبت شان بي اثر وبي محتواوغير مفيد واقع ميگردد پس قبل از چيز دقيقآ موضوع انتخاب نمايد پس از انتخاب موضوع به كتي كه دردست رس داريد مراجعه نموده وتنها به دنبال جمع آوري مطلب پيرامون موضع منتخب خويش را بپردازيد .
ازهر كتابي مطلبي را گلچين كنيدوكليه مطالب جمع آوري شده خويش را كنارهم بگزاريد وسپس درمجالس مختلف روي موضوع انتخاب شده خويش صحبتي رامطرح نمايد تاديگران نيز اگر معلومات ؛قصه اي ؛شعري؛حكايتي وطنزي دارند خود به خود مطرح نمانيد .ازافواه وزبانهاي مردم نيز مي توانيد شرين ترين مسائل را بشنويد .آنچه راكه شنديد بهترينش را بگيريد وهمچنين نزدكسانيكه ممكن درخصوص موضوع داشته باشند برويد واز آنا ن نيز شرين ترين وبهترين را انتخاب نموده وبراي سنخراني آماده نمانيد .درهر فرصتي كه بدست مي آيد ؛روي موضوع سخنراني خود هر چه كه مي تواند فكركنيد .مخصوص هنگام خوابيدن درشب وپس ازنماز صبج واگر بتوانيد شبها دوركعتي نمازحاجات خوانده وسپس حضوردل پيداكنيد وتمام فكرتان را متمركزنمائيد واز خداواند پاك طالب هدايت شويد .مطمين باشيد كه تاثير وگزار سنخراني شما صد چندان خواهد شد وخود به خود چشمان شما بازشد ودر هنگام صحبت كردن مطالبي بخاطر تان مي رسد كه هر گز تصورش را نيز نمي كرديد . مطالبي كه از دل برمي خيزد ومطمئنآ بردل خواهد نشست .
بااحترام عبدالحق ولي زاده