آرشیف

2017-1-16

afrotan3141

انشأالله که گربه است !

درحد مجالی که امروز داریم تنها می خواهم به یک چشمه ای دیگری از هزاران چشمه ی  حقه بازیها ، چشم بندی ها و شعبده بازی های استعمار اشاره کنیم . که از قدیم گفته اند «ازتوبه یک اشاره ..»!   البته این یک واقیعتی است مشهود و از مقوله توضیح واضحات که استعمار امروزی و راه بلدان تربیت شده ء بومی شان برخلاف استعمار قرن ۱۹ و بیست با دستاویزهای جعلی ای که به گفته شاعر " هر دم از این باغ بری می‌رسد…!" با آب مشروعیت مطبوعات سنتی  و نهاد های شبه  مدنی جامعه و شبکه های بیست وچهار ساعته تلویزیونی عرضه میکنند و با ترویج دروغ و نهادینه سازیی فساد در جامعه آن را در سرتاسر اندام و کالبد فرهنگی ملتها می دمانند . تا جامعه وملتی که دارای ارزشهای متعالی انسانی اند به دنبال زندگی روزمره و درمنجلاب کثیفی از آن اسیر سازد  . منجلابی که عزیزترین ارزشهای انسانی در آن فرو میروند . ما ودیگر قلم بدستان جامعه  ازهمان آغاز فریاد زده بودیم که اگر درابتدای سقوط آخرین حلقه ای از زنجیر بیگانه گان طماع  متوجه نه شویم و هرآنچه را که برای ما می پسندند و دربسته های رنگینی همچون مائده های آسمانی برسر مان نازل میکنند قبول کنیم  و بپذیریم روزی خواهند رسید که قاتلان و کسانی را که در کسوت مرشدان مذهبی – متفکران وروشنفکران قلابی عرصه علوم و فلسفه برای کشتار نرم افزاریی ما و فرزندان ما می فرستند و یکجا با گونی های ازپودرامتیازات دالری  که تأثیر آن بر انسان ها بیشتر از هرنوع هیروئین و دیگر مواد مخدر است در بسته بندی های زیبا و قشنگ با مهر ولاک وطنی و در میان نسل پرخاشگر ما توزیع میدارند . 

 

ادامه مطلب در اینجا