آرشیف

2016-10-22

علم عبدالقدیر

انسان مظهر انعام محسوس ومعقول الهی

 

 

نگاه اسلام به انسان این است که انسان یک مخلوق گرامی است، به اساس اصل خلقت وجنسیت بشری اش خداوند انسان را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده اودلیل این انعام واکرامش را چنین فرموده می فرماید:
“ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیرممن خلقنا تفضیلا “:”و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم”.
یعنی آدمی زاد را بربسیاری از مخلوقات وآفریده های خود با امتیاز عقل وعلم وفراست شرافت، برتری بخشیدیم، وتمام آنچه را که درهستی است برایش تسخیرنمودیم واورا گرامی داشتیم، پس تکریم وگرامیداشت شامل تمام بشریت می شود، این چیزی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده است، .

دریک حدیث صحیحی که بخاری روایت کرده آمده است:
“باری جنازه یی از پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم گذشت، ایشان برای آن جنازه ازجای شان برخاستند، به ایشان گفته شد که این جنازه ی یهودی است پیامبر اکرم فرمودند:مگراویک نفس(انسان) نیست؟
انسان بالذات کرامت دارد:انکار ازین اصل انکار از موهبت ورحمت بیکران الهی است که نصیب انسان فرموده
چون انسان صرف نظر ازجنسیت، عقیده، زنگ وهرگرایش دیگری، به پیشگاه خداوند متعال یک مخلوق گرامی است. و  موجودی است که پروردگار اورا بصورت أحسن آفرید ومورد سجده وتعظیم فرشتگانش قرار داد  وفرمود:
“ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم،  فسجدوا إلا ابلیس لم یکن من الساجدین، قال: مالک الا تسجد اذ امرتک؟ قال: أناخیرمنه، خلقتنی من نار وخلقته من طین.”
ترجمه: و در حقيقت ‏شما را خلق كرديم سپس به صورتگرى شما پرداختيم آنگاه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد پس [همه] سجده كردند جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود،.خداوند فرمود من ترا به سجدۀ  امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى ؟ شیطان گفت من از او بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى”

 ولی خداوند ج  فرمود واقعیت آنچه نیست که تو در ظاهر میبینی ا نسان را از هر چه آفریده باشم آنرا به انعام باطنی که از چشم تو پنهان است نیز مزین ساخته ام مانند علم دانش ومعرفت جهان هستی ومبدأ ومسیر آفرینش  آنجاکه می فرماید:”إقراء باسم ربک الذی خلق!…..إقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم ) بخوان به نام پروردگارت كه آفريد” پیوستگی علم وقلم وآفرینش انسان پیام بسیار بزرگی برای انسانها میدهد واین نعمت علم را بخاطر عنایت فرمود تا بتواند وظیفه خلافت وجا نشینی خدارا بصورت أحسن انجام دهد.چنانچه الله بزرگ فرمود است:”وإذقال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة) و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت”انسان در جهان هستی محور فعالیت وپویش وتکامل است، بناء خداوند برایش آنچه را که درآُسمان ها وزمین است مسخرکرده است، وازنعمت های ظاهری وباطنی زمین فراوان برایش ارازنی داشته است خداوند منان می گوید:

انعام بیکران الهی بر انسان:

تسخیر زمین وآسمان وتزئین قلب وروح به نور ایمان و معرفت:
“ألم تروا أن الله سخرلکم مافی السموات وما فی الأرض واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة؟”
“آيا ندانسته‏ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است”.خدای بزرگ وپروردگارمهربان تمام آنچه را که درآسمان است برای انسان فرمانبرومسخرساخته است ازآفتاب گرفته تا مهتاب وستاره ها برای استفاده ی انسان آفریده شده است. وهمچنان تمام آنچه که در زمین است از کوه ودرخت ورود خانه ها ومیوه ودیگرچیزهایی که قابل شمار نیست همه برای انسان مسخروتابع آفریده شده است، وبرای انسان  نعمت های ظاهری ودیدنی ارزانی فرموده است مانند صحت، چشم، گوش، بینی ونعمت های باطنی وپنهان را نیز برای انسان ارزان داشته است مانند قلب،عقل ، فهم وادراک وچیزهایی که شبیه آنند.” بیضاوی” گفته است: یعنی خداوند نعمت های محسوس ومعقول را، آنچه را که می شناسید وچیزهایی را که نمی شناسید، برای انسان ارزانی داشته است.

معیار بر تری وفضیلت انسان :

خداوند متعال هیچ انسان را برانسان دیگری ترجیح نداده است، به راستی که انسان نسبت به مساحت هستی ازنظرحجم وزندگی وعمرش چیزی کوچکی است ولی ازنظرروح وروان وکرامت وجایگاهش چیزی بزرگی است.
اسلام می گوید که تمام انسان ها ازیک نفس آفریده شده وازآن نفس جفتش نیزبه وجود آمده که بی بی حوا است، وازآدم وحوانفوس زیادی را از اعم از زنان ومردان آفریده است خداوند بزرگ می فرماید:
“یاایهاالناس! اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوالله الذی تساءلون به والأرحام ان الله کان علیکم رقیبا”
“اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را [نيز ] از او آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا داريد و از خدايى كه به [نام] او از همديگر درخواست مى‏كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است”
، پس تمام مردم از یک اصل وسرچشمه اند، آنان درانسانیت ونسب باهم خواهران وبردارن اند، اگرانسان ها این حقیقت را درک می کردند همه یک زندگی خوشبختانه وبا آرامش داشتند، مادیگرشاهد جنگ های خانمان سوزی که تر وخشک را می سوزاند، نبودیم، جنگ هایی که به هیچ چیزوبه هیچ کس رحم نمی کند.خشونت های عصر حاصر با روح اسلام ودسا تیر الهی بیگانه است وبا انسا نیت که در ريالؤان شریف تعریف شده هم آهنگی ندارد.

آنجا ئیکه بر تری وجود دارد؟:

 ریشۀ برتری برخی از انسان ها بردیگرشان در اصل خلقت نه بل به اساس چگونگی شناخت ومعرفت  نسبت به آفریدگار جهان ومبدأ وهدف آفرینش ومهیا کردن زمین برای پرستش خدا وپیروی از حق است، ازهمین جاست خداوند متعال می فرماید:
“یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر”:”اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست بى‏ترديد خداوند داناى آگاه است”.
خطاب الهی متوجه تمام بشراست یعنی با قدرت خود شمارا از یک اصل آفریدیم، وازیک پدرومادر شمارا بار آوردیم پس فخرفروشی برنیاکان وپدران هیچ معنا ندارد، وبرهیچ کس به اساس حسب ونسب حق ندارید تجازو کنید ویورش برید، تمام تان ازآدم آفریده شده اید وآدم ازخاک آفریده شده، وشمارا به قبیله وتیره های گوناگون دسته بندی کردیم تا یکدیگرتان را بشناسید وروابط دوستانه برقرارنمایید، نه که به یکدیگرنفرت ورزید وبه جان هم بیفتید، مجاهد(یکتن تابعین) می گوید:”[این تفاوت به خاطراین است]که یک انسان نسب خودرا بشناسد وبگویند که فلان پسرفلان است” جزاین نیست که انسان ها به یکدیگرشان به اساس تقوا وپرهیزگاری برتری داده می شوند، نه به اساس نسب وحسب شان، کسی اگرخواهان برتری در دنیا ودرجه ی آخرت است پس از خدا بترسد! چنانچه پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می فرمایند:
“کسی که دوست دارد، گرامی ترین مردمان باشد، پس از خدا بترسد.