آرشیف

2016-4-11

انسان محوری هم یکی دیگر از مبانی سکولاریسم است

فرهنگی که در آن فقط انسان، محور و مدار هر چیز بوده، و بوجود آورنده ای تمام ارزش ها ست، و معیار تشخیص خیر و شر می باشد، اومانیسم یا انسان محوری نام دارد. در این فرهنگ فقط وجدان انسان در تشخیص خوبی ها و بدی ها به داوری می نشیند، و درین تفکربه غیر از انسان و عمل او، هیچ ارزش، اخلاق و فضیلتی به رسمیت شناخته نمی شود. بهتر بگویم ازمنظراین دیدگاه انسان، به جای خدا قرار می گیرد. 
 

ادامه مطلب در اینجا