آرشیف

2014-12-27

نثاراحمد پژوهش

انسان صادق وروح نا آرام

 

استادپژوهش، انسان صادق و روح ناآرام داشته ودارد ، شخصیت علمی واجتماعی وفرهنگی ومعارف پروری یگانه معلم واقعی ودلسوز زمان استاد الحاج پژوهش هیچ وقت ازیاد رفتنی نبوده ونمیباشد چون تاریخ چنین صداقت وایثاراین انسان صادق ومربی دلسوزبرای نونهالان وطن را که ازاثروبرکت قلمش هزاران انسان به بهترین موقعیت وکمال رسیدند فراموش نکرده ونخواهد کرد . استاد پژوهش کسی بود که به راستی خدمات آن درمعارف لعل نظیرندارد اودرهمه اوقات برای پیشرفت معارف لعل با آنکه امکانات درستی دردسترس نداشتن وبا مشکلات ها وموانع های گوناگونی مواجه می شدند اما به اهداف وصداقت که به خدمت خود داشت برای سالهای زیادی درپای سنگرعلم ومعرفت تدریس وتربیه جوانان لعل وسرجنگل تلاش کردند تا اینکه توانستند جوانانی زیادی ازثمره علمی وقلمی آنها بهره خوبی گرفته ومصدرخدمت به مردمش گردند . دراصل معلم پدرمعنوی برای دانشجویان است درست است پدرازلحاظ جسمی ما را پرورش میدهند اما معلم کسی است که ما را ازنگاه روانی ، علمی ، اخلاقی ، شخصیتی ومعنوی رشد داده وتقدیم جامعه مینمایند روی این لحاظ میتوان گفت معلم هم برای همه شاگردانش جایگاه پدرمعنوی را داشته وازمقام واحترام خاص برخوردار میباشد. استاد پژوهش که درحقیقت یگ معلم بود وازشایستگی ومدیریت ودرایت خاص برخورداربود به دل وذهن خیلی ازشاگردانش محبوبیت واقعی داشتند ودارند شخصیت استاد پژوهش با خیلی ازانسانها متمایزبودند او همیشه باهمه درهرجا مهربان بود حس کمک وهمکاری اواحساس همدردی او نسبت به مردم مظلوم منطقه ومحیط صداقت ودلپاکی او با هرشخص بیانگرفرق وتمایز استاد بود. اگریگباربه روزشهادت ورحلت استاد فرهیخته وتوانا پژوهش بزرگ که سخت مایه غم واندوه درقلب شاگردان داغ دارش ایجاد شد نظربی اندازیم تجمع بی نهایت مردم وبخصوص شاگردان مکاتب ومحصلین دانشگاها شعارهای چون پدر رفتی ما را یتیم کردی ! وگریه ها واشکهای هرکسی را میدیدی بویژه دختران که همه شان سیاه پوش به احترام تشیع جنازه استادش پژوهش آمده بود وزار، زارگریه میکردند ومادران پیری که شاید خیلی کم با این مرد با ایمان آشنای داشتن آنروزبخاطرشهادت او چه قدرگریه میکردند وآن استقبال گرم وباکمال احترام که تشیع جنازه پژوهش درلعل شدند که همه شاگردان عشق می ورزیدند که یگبار قسمت کند که تابوت استادش را به فاصله کمی حمل نمایند که برای خیلی ها میسرنه شد ازفاصله میدان هوای الی پیش تعلیم گاه وپرورشگاه همیشگی استاد مهربان پژوهش یعنی لیسه امام علی که انتقال میدادند این همه اخلاص مندی وخود جوش مردم ازبرای چه بوده میتواند؟ میتوان گفت استادپژوهش ازمحبوبیت خوبی درمیان تمام مردمش که ازهرسمت وجهت بودند قرارداشته وخواهند داشت حال برمیگردیم به عنوان این موضوع که پژوهش انسان صادق وروح نا آرام دارند .
یعنی درست است که پژوهش ازمیان ما رفت واین دنیارا وداع گفت اما باچنین سفری ابدی اش هزاران کس را داغ دار همیشگی ساختن وخودش دربین مردمش جاویدان شدند اواگررفت ولی هزاران پژوهش را تربیه وتقدیم جامعه کرد که راه وآرمان اورا تعقیب خواهد کرد وصداقت وخدمت اورا ادامه خواهد داد. 
استاد پژوهش شخصیت بی نظیرداشت درست اویگ معلم واستاد ادبیات درعصرحاضر بود اما اوچنان به دین ومذهب اهمیت میداد وباورمندی واقعی داشت وهمیشه برای تمام شاگردانش ومردمش اظهارمیکرد که تنها راه سعادت دنیا وآخرت داشتن ایمان به خداوند وپیروی نمودن ازدستورات او ورسولش میباشد که بدون شگ خودش ازاین چنین شرایط مستثنی نبودند همیشه به وحدانیت خداوند باورداشت ودرتمام مسائل وجدان خداوندی اش را درنظرمی گرفت . استاد کسی بود که شاید درجامعه ومحیط که زندگی میکرد یگ تعداد کسانی پیدا می شد که گویا مخالف به استاد وعمل کردش بود یعنی دل پاک نسبت به این معلمش نداشت اما درمقابل پژوهش هیچ چیزی بدی وهیچ ذهنیت منفی را درمورد آن شخص مقابل نداشت ونمیخواست که داشته باشد . واستاد کسی بود که ازهیچ کسی ترس وهراس نداشت شاید کسانی که بیشترزمانش را با استادبزرگ سپری کرده اند به یاد دارند که وقتی استاد درکدام جلسه قرارداشت انتقادادش صریح وآشکار، ومخاطب اش هرکه میتوانست بوده باشد میکردند این هم بیانگرهمان صداقت ودلپاگی اوبود. 
استادپژوهش شخصیت بود که همیشه درهمه اوقات تلاش پیگیردرفراگیری اطلاعات ونهادینه کردن ذخیره علمی خودش بودند وهمیشه توصیه داشتن که باید اندوخته های علمی تان را بالاببرید تنها ظرفیت ولیاقت است که انسان را دربهترین مقام ومنزلت می کشاند . او مرد بود که درزندگی اش پیروی ازکلام بنیادی پیشوایش محمد مصطفی کردند همیشه مطالعات ارزشمندش را ادامه داد ولحظه ای را فاصله نگرفت ، میتوانم واضح بگویم که استاد شخص بود که گفتاروکردارش به موازین هم بود یعنی وقتی او ازباورها وداشته های خودش صحبت میکرد به راستی که او چنین میکرد ، وقتی او سفارش به نماز، قرآن وکارهای نیک داشت اگرخودش را تعقیب میکردیم می دیدیم که بیشتر ازآن گفته هایش عمل میکند درآن موقع بیشترایمان می آوردیم به گفته های آن مرد صدیق ، به یگ اخلاق وعادت نهایت نیک استاد اشاره داشته باشم او کسی بود هرآنچه توانای خدمت به مردمش داشت ومی توانست کمک داشته باشد هیچ وقت دریغ نمیکرد یعنی خودش به زبان خودش میگفت ما نباید اندک قانونی را برای این هزاره مظلوم روا داشته باشیم چون درهیچ نقطه افغانستان پیروی درستی ازقانون وحق خواهی واقعی نیست لذا برای مایان واجب است که آنچه کمک ازدست ما حاصل شود هدیه برای مردم مظلوم وبیچاره خودمان داشته باشیم . به راستی چه قدر نظرومفکوره عالی دراین قسمت وجود دارد خیلی ازکس ها به چنین ذهنیت نیست چون میگوید به مراحل قانون توجه نه شده است درحالیکه دراکثرنقاط کشور پیروی ازقانون که هیج ، بلکه لغت قانون را نمیشناسد . درهرصورت پژوهش مرد بود که دلسوزی خاص ودلپاکی واقعی برای مردمش که ازهرگروه وطبقه میتوانست باشد داشتند.

انسان صادق وروح نا آرام

استاد پژوهش نجیب ترین مرد دربین مردمش ودرپیشگاه خدایش بود اوکه چنان زندگی افتخارانه داشت وزندگی که برای خیلی ازکس ها میتوانست الگوی زندگانی باشد درزندگی وروابط اجتماعی پژوهش جزصداقت ودلپاکی دیگرچیزی را نمیتوان یافت چون او به صداقت وراستی باورداشت ویگ اصل مهم درزندگی میدانست که زندگی این مرد با وقارسراسر رنگ صداقت وراستی را درخود داشت واینکه میتوانیم بگویم مردی نجیب درپیشگاه خدایش است چون او سراسرعمرخود را به خوبی وزیبای سپری کرد مدت های زیادی برای کسب علم ودانش صرف کرد وبعد ازآن برای بارورنمودن نونهالان جامعه اش طولانی ترین عمرخویش را صرف نمودند که یکی ازدست آورد خوب وعالی آن شخص بزرگ درپیشگاه خدایش ومردمش تربیه جوانان جامعه اش میباشد . انسان خوب ونجیب خداوند کسی است که تاثیرات مثبت برای مردمش داشته باشد ودرصدد ازبین بردن جهل وتاریکی ها باشد وبا تلاشش روشنای ها وزیبای هارا درمحیط ومردمش ایجاد نماید.
استادپژوهش انسان معارف دوست مرداندیشه وقلم وشخصیت مدبروبا درایت بود که شایستگی بهترین جایگاه ومقام را درهرموقعیت وظیفوی داشتند . استادپژوهش به راستی پژوهشگربود که نظیرش را کسی نداشت او به هرگونه مسایل به خوبی تحلیل جامع ودرستی داشت واو روی هرگونه برنامه وپروسه که بنای ایجاد را داشت به ارزیابی درست که داشت به خوبی پشبینی میکرد که نتیجه چنین کاری چه خواهد شد این قضیه برمیگردد به علم ودانش وظرفیت خوب وعالی استادپژوهش که توانای فهم وحاکمیت اورا بالای موضوعات ومسائل گوناگون نشان میداد.

انسان صادق وروح نا آرام

استادپژوهش مرد مهربان ودلسوزبود که نهایت زیاد احساس کمک ومدد را برای مردم وبخصوص نسل معارف داشت چونکه او همه بدبختی ها را اززاویه میدید که دیگران به آن توجه نداشت ، اوهمیشه روی ذهنیت ها ومفکوره های جوانان توجه داشت وتوصیه داشتند که باید دید ونگاه خویش را وسعت بخشیده وازتعصبات وتبعیضات کورکورانه فاصله بگیریم .
استادپژوهش شخصیت بود که بهترین خدمت را در معارف لعل وسرجنگل انجام دادند که باید جامعه لعل وسرجنگل وبخصوص آنانیکه ازبرکت توانای دستان استادعزیزش بهره خوبی گرفته اند یاد وخاطره این مرد بزرگ را فراموش نکنند ، برای مردم لازم است ازکسانی تجلیل داشته باشند که او دروقت حیاتش برای مردمش خدمات داشته اند نه مثل بعضی کسانیکه حتی خیانتش به مردم میرسد اما به دلیل اینکه حزبی خوبی ویا کلان یگ قوم ویا سرمایه دارخوب بوده برای سالهای سال ازاو تعریف وتمجید میگردد.
استادپژوهش شخصیت بزرگی داشت که میتوانست با هرگونه مردم توافق را ایجاد نمایند آن مرد اندیشه وقلم گرچه درطول عمرش آنهم درموقع که آرامی درکشورمساعد شدند به دلایل نتوانستند ازمنطقه لعل وسرجنگل بیرون زندگی خودش را داشته باشند اما او ازمعرفت وشهرت نیک فراتر ازلعل داشتند همه به توانای وصداقت همین معلم عزیزش آشنای داشتند.
استادپژوهش یگ چهره علمی ، فرهنگی واجتماعی داشت که برای تمام مردمش نمونه بودند اوهمیشه منطقی حرف خودش را ارائه میکردند ودرهمه جا با هرکس برخورد انسان دوستانه داشتن وشخصیت بود که درتمام وقت صحبت های شیرین او باعث می شد برای مخاطبانش آرامش را بیاورد وبرای تفهیم وتوضیح هرگونه موضوعات بسیار صریح ومفصل اشاره میکردند چون به راستی که او یگ معلم واقعی بود .
آنچه همه ما میدانیم کسانیکه عالم باشند وعمل خوب را درزندگی شان پیموده باشند ازسعادت دنیا وآخرت بهره مند میشوند ، وکسانیکه راه درست را به مردمش نشان دادند ودرآن راه خدمات را داشته اند که همیشه برای خیروصلاح جامعه اش بوده باشند آن انسانها همیشه زنده وجاوید است به گفته یگ دانشمند " آن انسانهای که ازخود آثار بجا میگذارد وراه را وموثریت مثبت را درجامعه میگذارد میتوانند اظهارکنند که ما زندگی کردیم " به راستی که خیلی ازآدم ها می آیند ومیروند اما بعضی با این دوره زندگی اش به عنوان یگ انسان که چه مسئولیت های را درقبال مردمش دارد ادا میکنند آنگونه انسانها قابل تقدیرمیباشند برای نسل های بعدی ، استاد پژوهش بدون شک یک انسان بود که همه اینگونه شرایط واوصاف نیک را درخود داشتند پس اوبرای همیشه جاوید خواهند ماند.
دریگ کلام استاد فقید پژوهش گرامی انسان با تقوا ، باخدا ، با ایمان ، صادق وساده ، متواضع وبی کبر خیرخواه ودلسوز بود که برای هرفامیلش وقومش ،شاگردانش ومردمش یگ الگوی رفتاری انسانی بود . استاد پژوهش انسان صادق وروح نا آرام …

 

با احتـرام.
ن.ا. پژوهش