آرشیف

2020-2-11

رفعت حسینی

اندیشه یی دیگرگون

 

 

یگان دفعه اندیشه یی دیگرگون ،مگرارجناک،درکله پروازمی کند:

اگرتمام کارهای انسانی وتلاشهای مدنی امان الله ومحمدظاهر،باجهالت کامل، وذهنی بیمار،نادیده انگاشته شود، آدمی درداخل وخارج افغانستان وجود داردکه بگوید:

۱/آیا محمدظاهرومحمد داود،حتا یکبار،بزبان پشتو سخنرانی کرده ویا بیانیه رادیویی داده اند؟

۲/ درحدود۲۰۰ ساله حاکمیت پشتون ،تنهاوتنها وفقط قومگرایی ایشان بنفع پشتونهابوده و برای سایرمردم <هیچ وهیچ >کاری مثبت وعقلانی وانسانی ومدنی مطابق به موازین دولتداری وبرای رفاه وآسایش باشندگان افغانستان نکرده اند؟

آن رهایی بانوان ازچادری ودیموکراسی ونخست وزیرهاوآموزش وپرورش وپارلمان چی بود؟

۳/اقدام هاوکارهای خوب وشایستهء زمامداران تاجیک،ترکمن،ازبک وهزاره ، دردرازای تاریخ جغرافیایی که امروزافغانستان نامیده میشود، کدام هاهستند؟

ابومسلم خراسانی چی دستاوردمدنی برای رفاه باشندگان سرزمین آن زمان افغانستان داشت؟

عبدالرحمن بن مسلم معروف به ابومسلم خراسانی یکی از فرماندهان عباسی در ابتدای خلافت عباسیان محسوب می شود.

وی در سال 100 هجری در روستایی به نزدیک اصفهان متولد شد.

در جوانی با ابراهیم امام ( ابراهیم عباسی ) که برای سقوط امویان و برپایی خلافتی جدید تلاش می کرد، ملاقات کرد و پس از نشان دادن کارآیی و وفاداری خودبه وی، از سوی ابراهیم مأموریت یافت که به خراسان رفته و مردم را به طور علنی به سویابراهیم و نهضتش و قیام علیه امویان دعوت کند. با بر تخت نشستن سفاح به عنوان خلیفه عباسی، حکمرانی مناطق مرکزی و شرقی ایران به ابومسلم سپرده شد.

.[۵]

ابومسلم در این دوران دارای القابی چون صاحب الدعوة، صاحب الدولة و امین آل محمد بود. او را از این جهت صاحب الدعوة می‌نامیدند که قیام علیه امویان را آشکار کرد و لقب صاحب الدولة نیز از این جهت بود که وی را مؤسس حکومت عباسیان می‌دانستند.

در دوران خلیفگی سفاح (۱۳۲–۱۳۶، برابر با۷۴۹–۵۴ میلادی) ابومسلم چندین شورش را سرکوب کرد. او در بخارا شریک بن شیخ المهری را از میان برداشت که ادعای شورش در برابر امویان را داشت (۱۳۳، برابر با ۷۵۰–۷۵۱ میلادی). نیروهای او زیر رهبری ابو داود خالد بن ابراهیم، سپس شهر کش را محاصره کردند. سنگربندی‌هایی در نیشابور ساخته شد؛ از ساخته‌های ابومسلم همچنین مسجد جمعه و دارالاماره (با سد و چهار ایوان) است.[۲]

در ۱۳۶ یا ۷۵۳–۵۴ ابومسلم آماده رفتن به حج به مکه شد و دنبال اجازه خلیفه بود. نامه‌نگاری متعاقب نشان می‌دهد که دو فرماندار به یکدیگر اعتماد نداشتند. ابومسلم که باید با تنها ۵۰ مرد به عراق می‌رفت، با ۸٫۰۰۰ مرد به راه افتاد و با ۱٫۰۰۰ نفر به پایتخت نزدیک شد. گویا او می‌پنداشته که امنیت او وابسته به‌شمار نیروهایش است، در حالی که سفاح از نیروی خود دلواپس بود. در هر حالت خلیفه عباسی برای درود گفتن به او نماینده فرستاد، او را گرامی داشت و به او مجوز زیارت داد.

وسرانجام ابومسلم بدستورخلیفه کشته شد.

ابومسلم در مقابله با دشمنان بسیار سختگیر بود و هیچ رحم و شفقتی به خرج نمی‌داد. از خود ابومسلم نقل شده‌است که بیش از یکصد هزار تن به دستور او کشته شده‌اند.[۵] در بین افرادی که به دستور ابومسلم کشته شده‌اند نام افراد سرشناسی چون به آفرید به چشم می‌خورد که برخی از آنها درزمره داعیان عباسی و برخی در حلقه متحدان خود او محسوب می‌شده‌اند.

۴/آن خادم دین رسول الله بچه سقوبجزبستن مکاتب ودفترهای دولتی واجازه ندادن بانوان که تنها بسرک بروندوهمانند این رذالتها،چی کاری شایسته کرد؟

۵/احمدشاه مسعود بجزوضوکردن ونمازخواندن نمایشی چی کاری مدنی میخواست بسربرساند؟

وملا ربانی بجز خریدن جایداددرانگلستان ودوستم ومزاری ومحقق وخلیلی واوباشان همراه آنان،چی افکاری خجسته برای مردم وبانوان وکودکان روزگارخویش داشتند؟

۶/دردهه چهل خورشیدی دروقت ظاهر،مکاتب ابتدایی درشهرکابل،هرات،بلخ، ننگرهارو قندهار بیشترینه به نامهای آدمهایی چون رابعه بلخی،فرخی،محجوبه هروی،منوچهری ووومسماشدند.چی چیزی دران نهفته است بجزدادگری وفرهنگ ومدنیت ؟نه پشتون گرایی.

۷/ دررهبری حزب خلق ازتمام قومهای افغانستان گردآمده بودند. فقط وفقط یک یک اندیشهءپیشنهادی برای کاری شایسته ازین هزاره وازبک وترکمن وبلوچ ،این رهبران! ازقومهای مختلف! چی بود که بتواند درحافظه تاریخ ماندگارشود؟….