آرشیف

2020-10-12

رفعت حسینی

اندیشه و تبر

  
 
درسرزمینِ بن بست
ردای چرمی پوشان
ودستارپرستان
وچپن به دوشان ، ره نما هایند
پروازاست نامفهوم برای پرنده                 
و برتشنگی، معنای آب پوشیده.
 
          [  ]      [  ]
 
نایاب گشته بشارت
و اشارتی از برگشتِ چراغْ درپرده. 
 
          [  ]       [  ]
 
سوگْ سرودی نمی نویسدشاعری
 برای جذامِ پندارها
در فصلِ خنجرو سایه.
 
[  ]       [  ]
 
اندیشه ها وتبرها دربستر اندخفته
 وتباهی ست پراگنده .                           
 .
            
              دوهزاروبیست ترسایی
                  آلمان
                  
                           
                                  ()()