آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی غروب

اندیشه هــــــــــــای مثبت و منفی

به قول داکترعلیرضا آزمندایا ن ،روحیه خوب وبانشاط که بهترین دستاورد زندگی اید ه آل یک انسان است ، حاصل دریافت سیگنالهای سازنده وروحیه بخش درضمیر ناخودآگاه می باشد. افسردگی ، ناآرامی روح روان ، احساس پوچی وبی هدفی ، خودباختگی وگم شدن دردیارزندگی واحساس پریشانی وناتوانی ازعوارض دریافت سیگنالها مخرب توسط ضمیرناخودآگاه است . دردنیا ما شینی امروزبسیا رند که افسردگی واضطراب وناآرامی روروان بسرمی برند . ودرزندگی رنج می برند . ولذاباپنها بردندبه قرص ها ی خواب آوروآرام بخش وبعضاً باموادمخدروالکل زندگی سخت وملال آ وررا برای خود فراهم آورده اند .
اجازه بدهید قبل ازاینکه به بحث زیبا ی اندیشه های مثبت واندیشه ها ی منفی اطلاعات حاصل بکنیم بایدیک تقسیم بندی کلی ازانسانها ی ما حول خود داشته باشیم که چگونه ما دارای یک اندیشه خوب وروحیه عالی هستیم ویا برعکس ؟
انسانهای جامعه عموماً بدودسته تقسیم می گردند. 1- انسانهای نوع اول2- انسانهای نوع دوم .1- انسانها نوع اول انسانها ی هستند که اصولاً مثبت فکرمی کنند ،امیدوارهستند، که دنیا را زیبامی بینند ودوربین ذهن آنها عموماً روی پدیده های زیبای زندگی تمرکزمی کند. مثبت امیدوارانه سخن می گویند ، چهره ای گشاده ومتبسم دارند ومعتقدندکه انسانهای خوش چانسی هستند. فکر می کنندهمه چیز برای آنها درست انجام می شود. هیچگاه به موانع ومشکلات زندگی نمی بینند. معمولاً داستانها ی خوشحال کننده رابازگومی کنند. خیال پردازیها ی زیبا ی رادرآیند ه خودمی بینند. اعتمادبه نفس عالی دارند وفکرمی کنندکه آینده بهترازگذشته آن است. نگاه به دورزندگی خوددارند ،به سلامتی وتندرستی خودمی اندیشند ترسی ازآینده خودندارند معمولاً روحیه ای بسیارشاد وعالی واحساس خوبی اززندگی دارند.
2- انسانهای نوع دوم: انسانها ی هستندکه درست برخلاف دسته اول ویژگیهای منفی دارند. ومنفی می نگرند، منفی می اندیشند، ناامیدوارانه فکرمی کنند. مرتباً به نارسائ ها ی زندگی تمرکزدارند. چنین انسانها معمولاً روحیه ای افسرده وغمگین دارند ودرنتیجه چهرهٌ ای عبوس وگرفته دارند وبه گونه ای ازلحظه لحظه های زندگی رنج می برند. چنین اشخاص ازجمله انسانها ی نوع دوم می باشند.
حال چگونه میتوان یک انسان نوع 2رابه یک انسان نوع 1 تبدیل کرد.چگونه می توان چنین تحولی رادروحیه وی به وجودآورد ،چگونه می توانیم روح خودرابه گونه مدیریت کنیم که همواره شاد،بانشاط وخوشحال باشیم وازاین رهگذرمیتوان بهترینهارا بااندیشه ها ی زیبای خود خلق کرد وچهرهٌ زندگی رادگرگون وزیباترکنیم .
مهم ترین عامل تعین کننده وضیعیت شما ،روحیه شماست که درهرلحظه چه احساسی دارید . روحیه مهم ترین عامل خلق پدیده هاست .انساهای که روحیه ای عالی دارد،زیبا می اندیشد وهنگامیکه زیبابیندیشد به دستآوردهای عالی می رسند، ودرتنجیه روح عالیترکسب میکنند مجدداًروحیه بهتراومنجربه اندیشه زیباتراومی شود.