آرشیف

2020-5-3

رفعت حسینی

اندیشه های جذامی

 
ازگُم شدنِ تکاپوی رهایی
دردیارِبرگریزانِ تأریخ می گویم.
«
دورانِ ایستایی
ازآمدنِ روزگارِجذامی
و اندیشه های جذامی
قصه می گفت.
«
درهیاهوی شکسته بالی ها
نه وَزشِ آوازِباد بودونه پَـری بهرِپرواز.
 
جرمنی
دوهزار ونزده
 
)
)
)