آرشیف

2015-8-3

afrotan3141

اندر پیامد مـــــرگ لاشهای استخباراتی !

خواننده گان عزیز مستحضراند که این قلم  سالهاست به عــلت ابتلا بــه "مرض " مزمن  " انسان دوستی و عدالت  " از ؤرود به بعضی حوزه های حساسیت بر انگیز سیاسی بویژه در فرهنگ جامعه افغانی اکیدأ ممنوع القلم بوده ایم و هنوز هم هستیم ، لهذا نباید خواننده گان عزیز از ما توقع معجزه و شکانیدن غول های مجهز به هرنوع فریب ،  دروغ  و نیرنگ با نوشتن و نگاشتن این یادداشت های کوتاهی را داشته باشند . اما از طرفی نه میشود از فرمائیشات و افاضات عوامانه ای رجال و رجاله های که بنام ونمائنده گی از مردم با زرنگی و ریأ کاری خاص صنفی خویش نه ازبطن  کوخ های محقر جنگزده گان وطن بلکه ازمیان کاخ ها و قصر های سربه فلک کشیده و با بی صبریی شبه  امپراطورانه " سیأ " سی  در برابر پیام مجعول و مجهول استخباراتی ای که از سوی شبکه های معلوم الحالی   بنام و امضای ملامحمد عمر" مجاهد " امیر امارت اسلامی طالبان  به مناسبت ختم ماه پربرکت رمضان و حلول عید ۱۳۹۴هجری شمسی نقل هر مجلسی شده است عبور کرد.¨

ادامه مطلب اینجا