آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

انجماد

تاکی نصیب ماست ، محلهای یخ زده
نوروزوعید وثوروحملهای یخ زده
مردم میان برف وغم وباد می تپند
باسینه های تنگ وبغلهای یخ زده
گویاکه بسته است ازامروزتاابد
تقدیرهای شومِ ازلهای یخ زده
"بایان پیر"خسته نشسته میان برف
باشانه های شیب وکوتلهای یخ زده
شیخی به پای منبری بازورمی فروخت
اندیشه های تلخ وعملهای یخ زده
ماییم وانزوا وچنین شهری منجمد
بابام های برفی ونلهای یخ زده
پلک قشنگ دختری بار سفید داشت
ازدانه های سرد عسلهای یخ زده
شخصی کنارپنجره بیهوده می نوشت
برشیشه های بسته غزلهای یخ زده

 

حوت 86
فیروزکوه
n.saqee@gmail.com
phone:+93-(0)-799301212