آرشیف

2021-1-9

دوکتور ص. سعیدي

انتقاد برای انتقاد مردود است!

 
انتقاد برای انتقاد وانتقاد از بی مضمونی و انتقاد برای مریضی و معذوری و انتقاد بدون پیشکش کردن راه حل نادرست، منفی و مریضی است. یکی از مشخصات بعضی از روشنفکران و منفی ګرایان  همین حالت:  وُلِدَ مُعارضاً و سیموت مَعارضاً – مخالف متولد شده و مخالف خواهد مُرد. همیشه نیم خالی ګیلاس را دیدن و نیم پُر را ندیدند، خطاء، نادرست و روش بد و منفی است. مریضی است ویا اجیر بودن دشمن. حالت نادانی و معتوه بودن هم ممکن است.
امروز آقای شپون  از ننگرهار در برنامۀ زندۀ تلویزیون آریانا نیوز همراه با گردانندۀ برنامه انتقاد دارند که چرا رئیس جمهور غنی در سفر خویش به ولایت ننگرهار از مردم میپرسد که چه میخواهید تا در ظرف یک ماه آنچه را عملی کرده میتواند برای شان، عملی کند. آقای شپون و به نحوی گردانند با افادۀ خود انتقاد دارند که رئیس جمهور غنی چرا از مشاورین و والی نمی پُرسند؟  به این ترتیب خود سفر را هم زیر با سوالات عجیب وغریب زیر سوال برده اند. اما فراموش میکنند که رئیس جمهور حق دارد که برعلاوۀ منابع غیر مستقیم، به منابع مستقیم یعنی ملت مراجعه کند که  چه مشخص میخواهند تا در صورت امکان در مدت زمان مشخص عملی کند. درین چه مشکل وجود دارد و چرا باید وقت تلویزیون، مردم و خود را به همچو قلقله ها و انتقاد به هر قیمت ضایع کرد. فراموش میکنند که بپرسندکه خبر دیگر درعین نشست گفت که دهها پیشنهاد ولایت ننگرهار قبلاً به مرکز فرستاده شده و در مرکز چرا مفقود اند و تا حال اجراأت نه شده. میکانیزم برخود با پشنهادات چیست که از همچو ضیاع وقت  و حالت بلاتکلیفی جلوگیری شود.
طرح جناب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که در ننگرهار در سفر اخیر خود همراه رئیس جمهور به آن تأکید کرد که ما در مذاکرات صلح هیچ پیش شرط به جز پیشرط حاکمیت مردم  تأکید براین که همه تغییرات اساسی و ارزشی را باید ملت فیصله کند، تأکید و موضع اصولی، درست، انسانی و اسلامی اند. اسلامی به خاطر این که مردم افغانستان به صورت اکثریت قاطع مسلمان اند و مسلمان در چوکات اسلام انتخاب دارد. عالم و ملاء، پیشتاز و منور جامعه ملت را در انتخاب اش مساعد و رهنمایی میکند اما با تشکیل فرمایشی شورای حل و عقد ملت را تعویض کردن نه اسلامی است و نه هم درست  و نه هم راه حل ختم جنگ.
همچنان به تأکید آقای داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری تأکید داریم که در چوکات مذاکرات صلح در صورتیکه  انتقال قدرت سیاسی جزء راه حل سیاسی شود و جانب طالب و اطراف قضیه مسایل اساسی را توافق کنند، درآن صورت حتی پُست ریاست جمهوری و سایر تغیرات ممکن مطابق خواست و نسخه های جوانب مختلف افغانی باید و باید ازطریق انتخاب مردم صورت بگیرد و نباید مثلاً سقوط طیاره سبب منع طیاره شود. نباید بخاطر اشپش پوسیتن را به آتش زد و بشریت همین دیموکراسی ولو در موارد لنگیده را  دارد و بهتر از آن در عمل وجود ندارد و معاملات استخباراتی و نشستهای صلح تماماً باید زمینه ساز همین رفتن به ارادۀ ملت شوند و هر روش دیگر ازین روش بهتر نیست.
یقین باید داشت که اگر برق کابل و تاجکستان  و یا سایر کار شکنی ها  قتل های زنجیری و مین های چسپکی و کشتن نخبگان و علمای سني در سراسرکشور به اشارۀ قصر سپیدار ، قُم، تهران، جی اچ کیو ، جنرال زید حامد و جنرال بجوه،  دیگر نظام برانداز آنطرف ابحار و یا مطالب  صورت میگیرد و یا برای تحقق برنامه ای دیگران ملت افغان قربانی میشود، به نزد الله تعالی، ملت و وجدان سلیم قابل مواخذه و غضب الهی و ملت افغان و قهرو غصب انسان خیرخواه جهان مواجه خواهد شد.
افغانستان در مرحلۀ بس حساس قرار دارد که در رأس پاکستان و به نحوی ایران میخواهند افغانستان را به حالت بیست سال قبل ببرند و قرمانی های مردم افغانستان را در بیست سال گذشته ضایع کنند. ما به تغییر و ضرورت تغیر باور داریم اما به نمی خواهیم به زیر درخت سبزشده در سورین که دراند برای تحقق آن کار میکند، خوشی ورضایت نداریم. تجربه نشان میدهد که اگر ابر قدرتها و پاکستان به برنامه های خویش به یک طریق نه رسند سرنوش جنرال رازق ها را برای دیگران که مانع برنامه های شوم شان شود نیز به صورت جدی تنظیم خواهند کرد.
هموطنان تا دیر نه شده سهم خود را أداکنید! حدیث پیامبربزرگوار اسلام است که: الساکت عن الحق شیطان اخرص. ساکت از بیان و رساند حق شیطان گنگ است.
و ما علینا الا البلاغ المبین- و اِنّ بَطش رَبِک لَشَدید.
و ما توفیقنا الا بالله.
دکتور صلاح الدین سعیدی ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
 ۸/۱/۲۰۲۱